Viser arkivet for stikkord russisk

BREV TIL BARNEVERNTJENESTEN I BODØ.

For en tid tilbake mottok jeg en video fra en fortvilt far som kjemper for sin sønn .
Denne vidoen ble fjernet av Youtube på henstilling av de ansatte i Bodø barneverntjeneste av frykt for at sannheten om deres framferd kommer ut .
En kortversjon av denne vidoen er lagt ut

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet

Pr. idag blir ca 50 % av alle omsorgsovertakelser gjort som akkuttvedtak .
På denne måten har ikke biologiske foreldre muligheter for å vinne barna tilbake før saken kommer i tingretten, for fylkesnemda gir stort sett kommunen medhold i mere enn 95 % av sakene .

Retten til å bli hørt innebærer at det ikke skal treffes avgjørelse i saken uten at partene har fått rimelig anledning til å legge frem bevismateriale og argumentasjon omkring faktum og jus. Det skal normalt holdes muntlige forhandlinger i hvert fall på ett trinn, med mindre helt særegne forhold kan rettferdiggjøre at tvisten avgjøres utelukkende på grunnlag av skriftlig behandling. Barnekonvensjonen artikkel 11 (2) gir også barn rett til å bli hørt i saker som angår dem, direkte eller gjennom foreskrevet representant, sml også artikkel 9 (2) som gir samtlige berørte parter anledning til å delta i forhandlingene og gjøre sine synspunkter kjent

Her blir det framholdt at barnets far er enten psykotisk eller narkoman uten at det foreligger noen form for dokumentasjon på dette.
Dersom dette ikke er redegjort for, er rapporten bortimot verdiløs. Vurderinger og konklusjoner kan da ikke etterprøves eller bli gjenstand for kritisk gjennomgang

Avisa Nordland er tydeligvis kjøpt og betalt av barnevernet , ettersom de nekter å trykke overgrep som er gjort mot barn under barnevernets omsorg

Når det gjelder selvmord blandt barnevernsbarn og deres foreldre , er det ingen som kommer ut med sannheten

Barnevernsansatte i Bodø føler seg uthengt
Barnevenret i Norge er vant med foreldre som tror at barnevernet handler utfra gode intensjoner og finner seg i at deres rettigheter som foreldre og menneskevern blir totalt tilsidesatt.

Menneskerettsjurist Marius Reikerås skriver i sin artikkel,
eg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.
Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt

Vi lever idag i en angiverstat som ble statrtet av barnevernet i 2011 med påbud at alle skal angi hverandre .
Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si

Barnevenret i Norge forsker ikke på hvordan barn som blir utsatt for traumer reagerer.
Den engelske psykoterapeuten Sue Gerhards fant en ny forståelse til hvordan våre følelsesmessige ressurser blir formet i de to første årene av vårt liv .
Den tenkende delen av vår emosjonelle hjerne- Prefrontal Cortex – ligger sentralen som kobler de ulike deler av hjernene , i denne sentralen finner vi en liten lapp bak øynene vednavn Orbifrontal Cortex , som sœrlig styrer den høyre hjernehalvdelen , som er den dominerende i barndommen , den som belønner adferd og utløser gode følelser , som gjør oss istand til å sette pris på berøring, skjønnhet og godmatog som også er kontrollsenteret , som styrer impulser fra andre deler av hjerneneog som avgjør4 hvilken oppførsel som er mest akseptabel .
Hun mener også at stress er hjertet i vår mentale helse , dette fortjener vår dypeste alvor og det er spesielt farlig for små barn og øker kortisolentilgangen,som igjen påvirker utviklingen av barnets hjerne . Stresshormonene sender disse signaler til kroppen.
1. Stopp det dåre holder på med
2. Ikke kast bort tiden med å bekjempe bakterierr .
3.Ikke sløs bort tiden med lœrdom
4. Ikke slapp av
5. Jeg trenger all oppmerksomhet på å løse dette problemet .

Hva skjer i hjernen hvis den stressede situasjon vedvarer – reseptorene som skal håndtere kortisolen klarer ikke å holde unna – aminosyrer som ikke blir tatt opp blir vœrende i nervesystemet / Dette kan ødelegge nerveceller. Hippocampus , den delen av tinninglappen som har med hukommelse og lœring å gjøre , kan bli ute av stand til å fungere .
I barnehjemmene i Romania under Ceausescu-regimet overlevde kun spebarn som lå nœrmets døren fordi de fikk øyenkontakt med pleierne .
Amerikasnske go canadiske forskere studerte MRI-bilder av hjernen til noen av barna , der den orbifrontale cortex skulle vœrt , var det kun ett sort hull

Den norske barneverntjenesten begår stadig en rekke brudd på en rekke menneskerettigheter som er nedfelt i Den europeiske menneskerettkonvensjon EMK , domsavsigelser ved EMD i Strasbourg, FNs konvensjon for barnets rettigheter og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter .

En type brudd gjelder EMK artikkel 8 og EMDs praksis vedrørende fosterbarn og deres biologiske foreldre .
i flere tilfelle utsetets fosterbarn og deres biologiske foreldre for kontinuerlig overvåking , feilrapportering fra tilsynsfører som barnevernt ekter å skifte ut
I henhold til EMK, artikkel 8 kreves det at barneverntjenesten må bevise med entydig dokumetasjon at en forelder er til skade for barnet , for å foreta så sterke inngrep i retten til privatliv og familieliv.
Barneverntjenesten har den hele og fulle bevisbyrde og må kunne dokumentere at det ikke finnes tvil om at en forelder utgjør en fare for barnet , dersom de er sammen uten tilsyn , jf nødrett, straffelovens § 47
Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes