Viser arkivet for stikkord rettsikkerhet

BREV TIL LEDER SVEIN HARBERG/KULTUR - OG FAMILIEKOMITEEN.

Jeg referer til den artikkel der advokatene advokat Arnild Skretting i Stavanger og advokat Venil Thiis skriver om foreldre som barnevernet fratar barna uten grunn fordi de ikke passer inn i formatet barnevernet har laget om hvordan foreldre skal vœre.
Sitat”:
Stadig fleire barn med foreldre som ikkje passar inn i A4-malen i velferds-Noreg, blir overtatt av barnevernet. Det meiner to advokatar som ofte har sett dette skje. – Vi er ikkje kjent med ein slik tendens, svarer barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Advokatane Arnhild Skretting i Stavanger og Venil Katharina Thiis i Trondheim går no ut og roper eit varsku mot ein tendens dei meiner brer seg i barnevernssaker her i landet.
Om det oppstår ein reell akuttsituasjon, seier lova at ein først skal plassere barnet i nærleiken, hos familie eller vener.
– Vi meiner å sjå ein tendens til at barnevernstenesten bruker akuttvedtak som ein start på ein omsorgsovertakingssak. Det er ikkje slik akuttvedtak skal brukast, seier Venil Katharina Thiis
Akkuttvedtak har blitt en sedvaneregel fremfor ett unntak .
§ 4-6.Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje

Barnevernets saksbehandling.
Barnevernets metoder – avgjørende for hvordan en sak blir fremstilt – eventuelt omsorgsovertaklse
Proffessor Bo Edvars\dsson – pioner i skandinavisk utredningsmetodikk ( Edvarsson 2003)
Profesjonell saksbehandling – saksbehandler bør lytte og ta innover seg at barnas foreldre har mere kunnskap om barnet enn de selv har – saksbehandler burde redegjøre for hvilke metoder som benyttes og at de samme metoder bør etterprøves av premisser som legges til grunn og ikke er usanne , ellers ville vurderingene bli ansett som ugyldige – ikke aksetabelt at en samler info , som taler for en bestemt løsning av saken .
Ifølge Forvaltningsloven § 17 skal saksbehandler få frem all info som er relevant i aaken
Ressursanalyse skal fokusere på mestring , muligheter og positive egenskaper – mestring handler om positiv identitet .
Informasjon om personen skal innhentes av personen selv , saksbehandler skal sørge for at barnets og foresattes egen fremstilling av deres egen virkelighet blir tatt med i referatet, ved avslutning av møtet skal saksbehandler lese opp hva som står i rapporten , slik at alle parter er enige – skal kunne vise til kildeopplysninger og skal vœre kontrollerbart .
*Edvardsson 2003":12)

Rett informasjon.
En grunnleggende forutsetning i saksbehamdlingen – at saksbehandler makter å oppfatte hva som blir sagt )( Askaleand og Moelven 2000, Tranøy 2008)
Gjengivelsesfeil er noe som ofte forekommer i barnevernets journalføring .
Barnevernets journalføring og rettsikkerhet .
Barnevernjournalene – den viktigste kilde til manglende rettsikkerhet .
Journalspråket preges ofte av negative, tendensiøse påstander og ordvalg om barnets foreldre – uriktige journalnoter som blir stående som endelig faktum foreldre bør be om at deres egen skriftlige fremstilling blir vedlagt som eget dokument i saksmapppen .
Journalnotene – mangelfull evne til refleksjon, , drøftinger av påstander og vurderinger som fremsettes – barnevernfaglige vurderinger -synsing
hva barnevernet kaller taus kunnskap er påstått erfaring av hva barnevernet har tilegnet seg etter års praksis

Når det gjelder bruk av bekymringsmeldinger , som er temmelig utbredt i dette landet , har Riksadvokaten skrevet ett rundskriv hvor han nettopp advarer mot utidig bruk av dette uten å undersøke motivasjonen til avsender , og dette blir brukt som bevis fra barnevern, fylkesnemd og domstol

I løpet av de siste årene har barnevernet begynt å bruke udokumenterte psykiske diagnoser på biologiske foreldre , noe de neppe har kapasitet til .
Når det gjelder bruken av sakkyndige i barnevernssaker , burde det bli adskillig strengere, slik at enten må de sakkyndige jobbe for familien eller dor fylkesnemda og domstolen .

Sverre Kvilhaug kom med ett forslag om hvordan det skulle vœre mulig å bedre rettsikkerheten til den private parten I de forskjellige rettssinstanser .

Muligheten for en rettferdig rettergang gjør det nødvendig å lage vanntette skott mellom de psykologene som tar oppdrag fra barnevernet og de som påtar seg å vœre meddommere for domstolene eller fylkesnemdene og der burde karantenetiden vœre minst 10 år I begge retninger.

Psykologene bør da kunne velge om de vil vœre sakkyndige I barnevernet eller vœre sakkyndig medlem av fylkesnemder og domstoler .

Dette ville vœre en reell mulighet for at sakkyndige psykologer kan begynne å opptre som reelle sakkyndige og begynne å ta innover seg at det er en absolutt sammenheng mellom adskillelse av foreldre og barn og senere fysiske/psykiske lidelser

BREV TIL STINE SOFIES STIFTELSE VEDR. FORHØR AV BARN .

Jeg hørte ett interju med lederen for «Stine Sofies stiftelse»tidligere idag , der kritikken ble reist fordi avhør av barn ikke er effektive nok og at det går for lang tid før sakene kommer iretten.

Interjueren kom som vanlig ikke med noen form for motforestillinger ,noe media sjelden gjør , men jeg trodde ingenting ville fortsette å sjokkere meg , for det hender faktisk at media slipper fram noen historier om barn som i år og dager er blitt utsatt for seksuelle ogandre overgrep under barnevernets OMSORG

Grunnlovens § 102 sier følgende: « Hus- inkvitioner må ikkefinne sted , uten i kriminelle tilfelle» .

Politiet stiller seg som regel meget velvillig til å bistå barnevernet og bryter Grunnlovens § 102 hver eneste gang de bryter seg inn i et privat hjem .

Her kan vi også vise til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,artikkel 8, som omhandler retten tilrespekt for familielivet .

Art8. Retten til respekt for privatliv ogfamilieliv

1.Enhver har rett til respekt for sit tprivatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisksamfunn av hensyn til den nasjonalesikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse elle rmoral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter

Biologiske foreldre blir idag utsatt for en ondsinnet trakkassering og blir behandlet som kriminelle , av ett barnevern som burde vœre en hjelpeorganisasjon.

Hven tar ansvaret for alle barn som tar sine egne liv i kampen mot barnevernet ?

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette

Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?

Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar liv eller dør på annet vis i barnevernts omsorg .

Hvem er det som er den øverste ansvarlige Martha thorkildsen

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør depraktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm iomsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon,barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværendebarnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norskestatsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernetalene, 12 milliarder kroner

Menneskerettsjurist Marius Reikeraas sier følgenede om menneskerettighetr i Norge for biologiske foreldre og deres barn :

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavtkunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen ti lenkeltindividetbare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep .
Det som beskrives, er arroganse ogufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter ogprøver å forstå deres smerte.

Den om trenger støtte og håp, opplever isteden å bl ikrenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis avmennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommerethvert menneske og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.
Menneskerettigheter er derfor først og fremst offentlige myndigheters ansvar, og de må ha kunnskap ommenneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre motindivider. Ikke minst gjelder det i saker om omsorgsovettakelse

Samfunnsmagasinet skriver følgende i sin rtikkel : LOV OMBARNEVERN ER IKKE DET SAMME SOM LOV OM STRAFFEPROSSESS;

Sitat :Norge er særdeles flink til å påpeke brudd på elementære menneskerettigheter, makt- og myndighetsmisbruk i flere land verden rundt, samtidig som det ofte legges fullstendig lokk over hva norske myndigheter selv foretar seg av liknende lovbrudd.

Det er åpenbart mange i barnvernet som fortsatt lever i den tro at deres myndighet til å foreta undersøkelser i private hjem og personundersøkelser, er identisk med den myndighet som innehas a vpoliti, påtalemyndighet ogdomstoler. Der tar barnevernet fullstendig feil og vi skal både bevise og forklare hvorfor.

Sfm.no hartidligere hevdet at barnevernet mange ganger har gått ulovlig tilverks i tjenesteøyemed, ved å utføre rene politioppgaver som de overhodet ikke er bemyndiget til

Det biologiske prinsipp er under sterk motstand fra psykologer som mener seg å ha kunnskap om barn .

Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som merogmindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare. At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse a vfamiliebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologiskkjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt avfagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd. De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk

SVALLAND V STRASBOURG.

Applicationno. 16958/13

Svallandv Norway.

TheAppelents names :

Dung Svalland, date of birth18.02.1959

Dalaneveien 36 N- 4618Kristiansand , Norway

Telephone: 38030678

Harald Frirhjof Svalland –date of birth 22.02 1947

Dalaneveien 36, N- 4618Kristiansand , Norway

Facts in the case:

My name Dung Svaland born year 1959 in Saigon, Vietnam. I came toNorway on 04/08/1983 boat refugee who has lived in Kristiansand ago,with a couple of periods in other countries.

In 1989, I married Harald Svalland and 6 years later – in 1995 – wehad our first child a boy.
Just before Christmas 1995, we letterfrom CPS who would use the Child Welfare Act § 4.12 against us.
Thewhole thing was based on an anonymous letter – so-called concern -which contained the following mendacious assertions:

“Wehad delusions. My husband Harald is violent and could not hold aregular job. All that I’m just a vietnam Browser ".

CPS,however, dismissed the case after “chatting” with us. Icould later read that here was made up more lies.

In 1998 wegot our son number 2

The following year, 1999, reported nurseKari Horrisland us to CPS because our oldest son (4 years) could notspeak. He could actually three words: mom, dad and the name of hisbrother.

In autumn 2000, we saw required to send ouroldest son to kindergarten and accepted an additional teacher (spy)in our home, who would teach our son number 2 to speak.

We didnot know we made a mistake when we said yes to this pressure. CPS hadall hired psychologist Kersti Ståhl concluding Child Welfare Act, §4.12, but it was not so because it might not availability.

February2001 began our son number 2 also in the nursery with his brother. Atthe end of the year, I took him out of the nursery again. Thisresulted in reaction from CPS as committed lawyer Sven J. Stray inthe case. My husband knew little of lawyer Sven J. Stray from thechurch they both belonged, and this is before my time.

CPSthreatened now with the county board and we succumbed. The result wasthat we had to send our son # 2 and our little girl (born 2000) tothe nursery for 6 months in 2002.

In 2005, the eldestson suffering from one or two in the same class. He was beaten by aboy in the class with a stick a stick (5 cm in diameter)including My husband called the principal and complainedof this violent relationship in school. We decided to keep the boy athome a couple of days and demanded that the school had to sort outthis matter. But the school did absolutely nothing.

It wasprovided that we had to keep our child at home many times due tosimilar attacks he suffered from the class, which unfolded of allthings right in front of your face to the teacher.

In total,this resulted in 64 days of absence from school, including 30 days wesought additional travel due to my family in France. Is not it truethat the problem of bullying is on the political agenda and must becombated, even in school?

In 2006, replied that schoolon our request – for help to put an end to this bullying – to reportus to CPS. In the summer of the same year, CPS decided to take ourkids. January 2007 I went to Vietnam and kids. Haraldnotified moving right after.

May 2008 I came back with thekids since Harald insisted that we were going home.

The19/12/2008 stormed police SWAT team with guns our house. They forcedus to go to their car, took the kids and drove us away to the policestation. After kroppvisitert us were thrown on smooth cell, each ofus for about 4 hours before they interrogated us and got us home.What the community has at its child welfare and police obtained bysuch behavior against a family with children? Ref. NorwegianConstitution § 102

The 26.12. 2008, we were allowed to visitthe children at the police station in Kristiansand in an hour.

The05/01/2009 we went to the institution Furukollen in Arendal andfetched them.

The 27/01/2009 I was arrested in Denmarkand about early kl.01.00 the 28/01/2009 I arrived and the childrenKristiansand with the boat. As we walked down the gangplank cried thetwo young all the time. An employee of the boat commented: “Soawful to hear” while we walked past where he worked.Nevertheless claim CPS all the time that our children would nothome. 29/10/2009 The fallen judgment of the CountyBoard: Children remain under CPS than 18 years with 6 companionshipof 3 hours and never get more goodness to come home. CPS maintainsits decision in a letter dated 01/11/2010. Throughoutthe process we realized now that CPS only lie and not only them butalmost all of the public supplies Fraud and media are censored and ofcourse it is a game that is served by child welfare and co and ourformer attorney Sven J. Stray in court. Expert KristianGundersen, Krossen school in Kristiansand lied and all emergencyhomes Wenche Vintland, Sigurd Kvelland, Siren Nesland lied in court,as well as all three judges. When used CPS previously anonymousletter to us just before the trial. We learned that it was sister inlaw to Harald, Anne M. Svalland who was behind the vengefulletter.

CPS accused us bl. A. because we would not be part ofthe carousel, we grown our own food and our children who was then 10,8 and 5 years were not social.
We are now starting to demand thereturn of the children, while also announces and informs about thematter at all places we have access to, the child welfare abuse.

Ihave not allowed the CPS to speak my native language as I did whenthe kids were with us, otherwise the company of kids endsimmediately, and I got the message from the Chief of Police inRandesund in Kristiansand. Calls to this here freedom?Should we celebrate 17 May? May 1st?

Ref:The review of the childrens welfare in Kristansand

.Appendix:Document Overview

Following conventionsare violated in this case:

1 . Constitution§ 102 – House inquisitions must not take place without the criminalcase

2. ECHR, Article 8, paragraph 1 shall protect the right tofamily:

Everyone has the right torespect for his family life. Thereshall be no interference by a public authority with the exercise ofthis right except such as is in accordance with the law and isnecessary in a single democratic society in the interests of nationalsecurity, public safety or the economic well-being, for theprevention of disorder or crime , for the protection of health ormorals, or for the protection of the rights or freedom. Article 10 of the UN Convention ensures the child’s right to know their parents to care for them and not be arbitrarily separated from their parents. The mildest infringement principle: If there is a basis for action, the child protection always consider whether one milder measures will Voere sufficient. The Child Welfare Act § 4-1 2, second paragraph, it says that a care order can not be implemented if it can create satisfactory conditions in the home by means of assistance. Care order is one serious enforcement procedures to parents and children, and for the principle of legality requires such coercive intervention a clear basis in law Child’s spokesperson on matters to be considered by the County Board. Quote: "County Committee’s Chairperson may appoint a spokesperson for the child in all matters falling within the county social welfare board in accordance with the Act § 7-2. In § 6-3 of the Child Welfare Act, the child may even act as a party and make party rights applicable when they have turned 15. County Appeals Board may also grant that a child under 15 can party rights in special circumstances. County Board 2009 is invalid and must be acknowledged illegal due to lack of signatures. This is attested to in writing by the Ministry of Children, Equality and Social Inclusion

Courts:

1. County Issues for Child Welfare and Social Affairs- 29.102009

District Court.

Parentwas not heard, nor the children who want to be reunited with hisparents and lawyer advises them to fight on.

thecomplaint purposes

This whole matter is promoted due to inherit one showdown between twobrothers and envy from one family member. The family had always onenœrt relationship and lived simply by religious principles and anatural life.
CPS filed a lawsuit because Harald Svalland wouldwait to redecorate the house of the decision as to who should takeover was cleared.
Today the house is completely renovated andchildren’s rooms are refurbished and house is beautifully situated inbeautiful surroundings.
The court did not consider thePsychologist Kjetil Mellingen who is a renowned psychologist who hasworked in the U.S. for many years.
I will pray that this familyshould be reunited.

Support Group for family Svalland

I am attaching hereby authorized Dung and Harald Svalbard Land.

Vedlegg :
Diverse kopier fra Agder politikammer
Kristiansand barnevern
Riksadvokaten
Fylkesnemd
Tingrett m.m

BREV TIL HUMAN RIGHTS COUNCIL.

NORWAY celebrates today its Constitution, but human rights are non-existent for Norwegian citizens.
Specifically, I want to get the attention to biological parents and their children, who find that at any time the risk that the child accompanied by police breaking into your homes and violate the Constitution § 102, which clearly states: House inquisitions shall not find place without the criminal case.
Norway launched the 13/02/2011 its new website barnevernet.no, in real socialist-communist-fascist spirit elaborates the their desire that most do the most harm to its neighbor, informer society, taking its next where it hurts you might say.

It says nothing about the false denunciation shall be punished with. So now it’ll probably be free for everyone to review the members of the Jewish community who circumcise their male children, because they do not like religion. Revenge, they will think. The small positive is that specify cherish supposedly required to county appeal board.

“Thou shalt not bear false witness against your next”, says G-d’s Law. Human laws do not take such petty considerations, especially the socialist.

In Norway there is bipartisan agreement on the Marxist socialist system that was practiced under Lenin and Stalin and the communist Soviet Union and East Germany (DDR), as in the Nazi National Socialist Federal Republic of Germany. Socialism everywhere whether it is international or just national.

This is nothing new in this country that politics is like that. Has been so for å century

Even in the simplest criminal cases is the rule of law guarantee considerably better than in severe child care.

In child care are lacking complete rules for the collection of information.

The procedure is performed as follows -

The individual child welfare worker decides freely on conversations with constituents taken over the phone or in person.

Largely used phone.

The interrogated been held no rights nor the possible consequences of the case.

Often it is not even mentioned that the information given will be written down and used in the case. One can not read out what the officer writes down, and the information is often recorded without being asked a single control issues.

The information collected, written down in a way that seems to Voere of highly subjective nature, characterized by each executive officer’s opinion.

The information is often largely sorted out what the individual officer considers to Voere relevant.

In child care buildings often on other, third-and fourth-hand information and not infrequently on anonymous messages.

Anonymous messages are impossible to defend against

County Board has jurisdiction, but is not subject to the same rules as the courts.

    The courts are governed by the Ministry of Justice. County board under the Ministry of Children and Equality, BLD.

    In addition, controls BLD also Bufetat, Bufdir and county governors.

    According to human rights should people have a fair case, and the case shall Voere open to inspection.

    County committees are closed and locked, nothing dictated or recorded. The board chair often leads protocol itself, and the minutes are for “the manager’s head.”

    The press does not have access to the cases of the County Board, in regular courts get press access in sentences (anonymous), and they can follow most cases “live”

    (Although journalists can get confidentiality for hubs and other identifiable information).

    County board is closed and locked.

    The County Board will commission manager issues a few weeks before the case starts, “judges” are case handed over 30-60 minutes before the case starts.

    In reality, this means that the board’s chairperson may brush the matter on the manager’s desired direction, then the other is unable to read through hundreds of pages of documents.

    "Experts" are sacred cows, it is often psychologists who are commissioned to Voere expert. They serve as NOK 1000-2000 date. page they write, many lives of the task as an expert witness for child welfare / county board.

    The one day act as expert psychologist and the next day they Voere “professional judges” in the same county board in another case.

    It is neither the county board, manager or child protection frankly impartially, there is a clear conflict of interest and loyalty is often the system and colleagues than to those being “investigated”.

    County Board Chairman should Voere fixed term, “one bad apple” might otherwise be sitting forever and destroy the lives of many people.

    County Board should be closed and the ordinary judicial apparatus over, often with special judges.

    It is difficult to see the need for tribunals that do not even follow basic human rights

Norway is particularly good at pointing out violations of basic human rights, power and abuse of authority in several countries around the world, while often be completely covers of what Norwegian authorities themselves make use of similar offenses.

There are obviously many children protection that still live in the belief that their authority to conduct investigations in private homes and personal research, is identical with the powers held by police, prosecutors and courts. Where does child care completely wrong and we shall both prove and explain why.

Sfm.no has previously claimed that the child many times have undergone illegal to plant in service purposes by performing clean police tasks that the overhead is not authorized.

Sure enough, the child welfare law to conduct investigations by Child Welfare Act, but the right to an investigation in child directed, must in no way be confused with the right and authority such as the police, prosecution and the court has to initiate a house and personal examination. We first look at key sections of the Act relating to child welfare. Note in particular the Act unequivocal letter in § 4.3, 2 paragraph.

Child Welfare Act, Chapter 4
 
§ 4-3. The right and duty of child welfare services to conduct investigations.

        If there are reasonable grounds to believe that circumstances exist which can provide a basis for action under this section, the child welfare service must investigate the matter, cf deadlines contained in § 6-9.

        The study will be conducted so that the least possible damage to anyone affected, and it should not be more extensive than the purpose dictates. It should be emphasized to prevent information about the investigation being spread unnecessarily.

        The parents or the child lives with, can not oppose an investigation referred to in subsection being implemented by home visits.

§ 6-8. Use of force in carrying out investigations and the enforcement of decisions

        When necessary to child welfare administration require the assistance of the police to conduct investigations pursuant to § 4-3 and the enforcement of decisions under § § 4-6 second paragraph, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11 4-12, 4-17, 4-24, 4-25, second paragraph, and 4-29.

Amended by Acts November 25, 1994 # 62, June 22, 2012 No. 34 (in force from August 1, 2012 pursuant to the Decree. June 22, 2012 # 610).

§ 6-9. Deadlines and imposition of fines.

        A survey by § 4-3 shall be carried out as soon as possible and within three months. In special circumstances, the time limit may be six months.

        An investigation is conducted when child welfare services have decided on measures or the case is decided dismissed. In cases where the measure falls under county social welfare board, considered the survey conducted when child welfare service has submitted a request for action to the County Board in accordance with § 7-11.

        Upon the expiry of the deadline the county governor may impose fines municipality. The same applies if the time limit mentioned in § 4-2. The Ministry may issue regulations on the implementation of the scheme and the size of the fine.
As stated in the Child Welfare Act § 6-8, 2 paragraph, it is also just the leader of Child Welfare who may require assistance from the police in exceptional cases, employees with lower rank and often total lack of competence.

Below we discuss the relevant articles of the Criminal Procedure Act, which applies to authorities with the right to conduct house searches and personal searchings. Pay special attention to what the Criminal Code § 197, 1.ledd say about permissions.


The Criminal Procedure Act, Chapter 15

§ 192 When someone with reasonable grounds suspected of an act which the law can result in imprisonment, and make a search of his residence, room or storage area to implement arrest or to search for evidence or for things that may be seized or that it can be encumbrance in.

       For others, the search warrant is made when there are reasonable grounds for suspecting such an action, and

1) the offense is committed or suspected detained there,
2) suspects have been there during the prosecution of the act or fresh tracks, or
3) it is otherwise reasonable grounds to believe that the suspects there may be arrested, or that there can be no proof or things that may be seized or that it can be freezing in.

Amended by Act of 11 June 1999 No. 39 (in force July 1, 1999 pursuant to the Decree. June 11, 1999 # 663).

§ 194 For suspected an act which by law is punishable by imprisonment for 8 years or more, and make a search of any house or room in a specified area if there is reason to believe that the offender may remain hidden in the area, or not there may be evidence or things that may be seized.

§ 195 When someone with reasonable grounds suspected of an act which the law can result in imprisonment, and make a search of his person if there is reason to believe that it can lead to the discovery of evidence or of things that can be seized or that it can be freezing in.

       For other than suspects may be made personally warrant when the suspicion for an act which by law is punishable by imprisonment of more than six months, and the particular circumstances speaks to carry out such search warrant.

Amended by Act of 11 June 1999 No. 39 (in force July 1, 1999 pursuant to the Decree. June 11, 1999 # 663).

§ 197 Without that person’s written consent search warrant by § § 192, 194 and 195 made only after a decision by the court.

       Is there a danger if you stay, the decision taken by the prosecution. In search of newspaper office or similar to such a decision made by the public prosecutor and only if it is probable that the investigation will be materially adversely affected if we were to wait for the court’s decision.

       The decision by the first and second paragraphs shall as far as possible be in writing and state the nature of the case, the purpose of the search and what it should include. An oral decision shall be recorded as soon as possible.

Amended by Act of 14 June 1985 No. 71, Act June 4, 1999 No. 37 (in force July 1, 1999 pursuant to the Decree. June 4, 1999 # 567).


The law must be followed

Community magazine is on this basis with a clear appeal to child welfare staff and those who perform services for the agency, whether here to follow the laws and rules that apply

Here we can refer to the European Convention on Human Rights, Article 8, which deals with the right to respect for family life.
Law on strengthening human rights in Norwegian law (Human Rights Act).
The law is an implementation of the European Convention on Human Rights (ECHR). Briefly, its provisions will prevail other provisions of Norwegian law. For example, if it turns out that a provision of the Children Act is in conflict with Article 8 of the Convention concerning the right to respect for private and family life.

Article 8 The right to respect for private and family life
1 Everyone has the right to respect for his private and family life, his home and his correspondence.
2 There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety or the economic well-being, for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others

It is startling information jurist Herman Berge now recently published.

 According to Berge sits over half the country’s 800 judges without valid papers judge!

Judgments of these judges will be complete invalid, ie so-called nulliteter as it is called in technical terms.

How many such invalid judgments rendered during the years can only be left to the imagination.

 

But even if the sentences are false and invalid as the consequence of the judging fair enough.

 

Our conception of law is thus a consistent ILLUSION based on an unimaginable number INVALID court decitions

TIL NORSK TJENESTEMANNSLAG / GRUNNLOVENS § 102 .

Grunnlovens § 102 sier følgende: « Hus- inkvitioner må ikkefinne sted , uten i kriminelle tilfelle» .

Politiet stiller seg som regel meget velvillig til å bistå barnevernet og bryter Grunnlovens § 102 hver eneste gang de bryter seg inn i et privat hjem .

Her kan vi også vise til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,artikkel 8, som omhandler retten til respekt for familielivet .

Art8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

1.Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige tryggheteller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for åbeskytte andres rettigheter og friheter

Samfunnsmagasinetskriver følgende i sin rtikkel :* LOV OM BARNEVERN ER IKKE DETSAMME SOM LOV OM STRAFFEPROSSESS;*

Sitat:
Norge er særdeles flink til å påpeke brudd på elementære menneskerettigheter, makt- og myndighetsmisbruk i flere land verden rundt, samtidig som det ofte legges fullstendig lokk over hva norske myndigheter selv foretar seg av liknende lovbrudd.

Deter åpenbart mange i barnvernet somfortsatt lever i den tro at deres myndighet til å foreta undersøkelser i private hjem og personundersøkelser, er identisk med den myndighet som innehas av politi, påtalemyndighet og domstoler. Der tar barnevernet fullstendig feil og vi skal både bevise og forklare hvorfor.

Sfm.no har tidligere hevdet at barnevernet mange ganger har gått ulovlig til verks i tjenesteøyemed, ved å utføre rene politioppgaver som de overhodet ikke er bemyndiget til.

Riktignok har barnevernet rett til å foreta undersøkelser etter Barnevernloven, men rett til en undersøkelse i barnevernets regi, må på ingen måte forveksles med den rett ogmyndighet som politi, påtalemakt og domstol har til å igangsette en hus- og personransakelse. Vi tar først for oss sentrale paragrafer iLov om barnevern. Legg spesielt merke til lovens utvetydige bokstav i§ 4.3, 2. ledd.


Barnevernlovenkapittel 4

§4-3.Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålettil sier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig. Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelsesom nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.

§6-8.Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding avvedtak

Når det finnes påkrevet kan barnevernadministrasjonens leder kreve bistand av politiet til gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3og til fullbyrdelse av vedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-8, 4-9,4-10, 4-11, 4-12, 4-17, 4-24, 4-25 annet ledd og 4-29.

Endret ved lover 25 nov 1994 nr. 62, 22 juni 2012 nr. 34 (ikr. 1 aug 2012iflg. res. 22 juni 2012 nr. 610).

§6-9. Frister og ileggelse av mulkt.

En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for fylkesnemnda i henhold til § 7-11. Ved oversittelse av fristene kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt. Detsamme gjelder ved oversittelse av fristen nevnt i § 4-2.Departementet kan gi forskrifter om gjennomføringen av ordningen ogom mulktens størrelse.

Endretved lover 11 juni 1993 nr. 70, 9 mai 2003 nr. 29 (ikr. 1 jan 2004iflg. res. 9 mai 2003 nr. 596), 1 des 2006 nr.


Som det framgår av barnevernlovens § 6.-8, 2. ledd,så er det også bare barnevernadministrasjonesleder som kan kreve bistand fra politiet i helt spesielle tilfeller, ikke ansatte med lavere rang og ofte total mangel på kompetanse.

Nedenfor tar vi for oss relevante paragrafer fra straffeprosessloven, og som gjelder for myndigheter med rett til å foreta husransakelser og personransakelser. Legg spesielt merke til hva Straffeprosesslovens § 197, 1.ledd sier omtillatelser.


Straffeprosesslovenskapittel 15

§192. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for åsøke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Hos andre kan ransaking foretas når det er skjellig grunn til mistankeom en slik handling, og

1) handlingen er foretatt elle rmistenkte pågrepet der,
2) mistenkte har vært der under forfølgning på fersk gjerning eller ferske spor, eller
3) det for øvrig er særlig grunn til å anta at mistenkte der kan pågripes, eller at det der kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Endret ved lov11 juni 1999 nr. 39 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr.663).

§194.Gjelder mistanken en handling som etter loven kan medføre straff av fengseli 8 år eller mer, kan det foretas ransaking av alle hus eller rom iet nærmere bestemt område dersom det er grunn til å anta atgjerningsmannen kan holde seg skjult i området, eller at det der ka nfinnes bevis eller ting som kan beslaglegges.

§195
. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans person dersom det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tasheftelse i.

Av andre enn mistenkte kan det foretas personlig ransaking når mistanken gjelder en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder, og særlige omstendigheter taler for åforeta slik ransaking.

Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 39 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 11 juni 1999nr. 663).

§197. Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter §§ 192, 194 og195 bare foretas etter beslutning av retten.

Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten .Ved ransaking av redaksjonslokale eller tilsvarende skal slik beslutning treffes av statsadvokaten, og bare dersom det e rsannsynlig at etterforskningen vil bli vesentlig skadelidende der somman skulle vente på rettens beslutning. Beslutningen etter første og annet ledd skal så vidt mulig være skriftlig ogopplyse om hva saken gjelder, formålet med ransakingen og hva denskal omfatte. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes.

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, lov 4 juni 1999 nr. 37 (ikr. 1 juli1999 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 567).


Loven må følges

Samfunnsmagasinet kommer på bakgrunn av dette med en klar henstilling til barnevernetsansatte og dem som utfører oppdrag for etaten, om her etter å følgede lover og regler som gjelder

Barnevernet opererer ikke bare som politi men også som fagvitne i retten, ogdette blir ofte tillagt stor vekt, som om barnevernet er en uavhengigfaginstitusjon. Dette er i strid med maktfordelingsprinsippet.Barnevernet kan ikke både være politi og uavhengig fagvitne

MenneskerettsjuristMarius Reikeraas sier følgenede om menneskerettighetr i Norge forbiologiske foreldre og deres barn :

Jeghar ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavtkunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler atlivet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividetbare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentligeovergrep.
Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og langtid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter ogprøver å forstå deres smerte

Hvorforblir ikke slike dødsfall etterforsket ?

Ialt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette

JEG HAR DET IKKE BRA , MAMMA .

FAKTA
Dette er saken .
Den 14 år gamle gutten fra Indre Østfold har hatt diabetes i 10 år.
For tre år siden krevde foreldrene å få gutten overført til Ullevål etter tre måneder på sykehuset i Fredrikstad .
Etter en uke var gutten hjemme igjen .
Ullevål oniversitetssykehus er spesialister på barnediabetes .
Faren har mistillit til sykehuset i Fredrikstad .
Etter 5 innleggelser det siste året kom sykehuset med en bekymringsmelding til barnevernet. .
6 februar tok barnevernet over ansvaret for gutten og plasserte han i fosterhjem .
På 7 måneder har han han hatt 14 innleggelser .

Sier barnevernet har flyttet 14 årig IØ-gutt fra Halden til Moss. .

*Mamma , jeg har det ikke så bra *.
Ordene skal ha kommet fra den syke 14 -åringen , som barnevernet har tatt over ansvaret for .

Han skal ha ringt sin mor ved 09.30- tiden i går formiddag og sagt at han skulle på møte med barnevernet i Moss .
Lite ante han da at han skulle flytte fra fosterfamilien i Halden til ett ungdomshjem i Moss .

Blir ikke frisk av dette !
Barnevernet ringte meg og og fortalte at de nå har flyttet den syke gutten fra fosterfamilien i Halden til Knappestøperens Barne- og ungdomshjem i Moss , og at han skal tilbringe nettene på Sentralsykehuset i Fredrikstad , opplyser familiens advokat Britta Gerhards og legger til: “ Gutten blir iallefall ikke frisk av dette .”
Sakkyndige hadde frist til 1 oktober med en uttalelse til Fylkesmannen .
Jeg regner med at jeg får dokumentene en av de første dagene til uken .
Fylkesnemda har avsatt 2 dager til saken , og den skal opp 20 og 21 oktober , opplyser adv Britta Gerhards .
Heller ikke igår kontaktet barnevernet foreldrene, det var det advokaten som gjorde .Får ikke besøke han .

Det er fortferdelig . Han har fortalt at han har store problemer med blodsukkeret , og at det på dagen er veldig høyt og på natten meget lavt .
Det er akkurat som for 4 år siden da han lå på sykehuset i Fredrikstad i tre måneder før han ble overflyttet til Ullevål sykehus , sier guttens mor til Smaalenenes avis .
Gutten ble innlagt på sykehus for 14 gang mandag , og ifølge moren , mener barnevernet at grunnen er at han var hjemme på lørdag og at foreldrene ikke kan ta hånd om han .
Om han får besøke oss i dag , vet jeg ikke , vi har ikke hørt noe , sa 14åringens mor til avisen igår .
Sist vi pratte sammen sa han : mamma , jeg kjenner på kroppen min at jeg kommer til å feire bursdagen min på sykehuset . Mitt eneste ønske er å vœre hos han når han er syk . Men jeg får ikke besøke han engang , sier moren .
Smaaleneens avis forsøkte igår å få en ny kommentar fra barnevernet , men lyktes ikke med det før avisen gikk i trykken .

Gerd Inger Ericsson
gerd-inger.ericsson@smaalenene.no

I en periode på 13 år fra 1990 – 2002 har Norsk Institutt for By og Regionforskning, NIBR, fulgt 100.000 barn og unge i barnevernstiltak over hele landet.

Nasjonale data er brukt fra Statistisk sentralbyrå.

Dødeligheten er langt høyere blant barnevernsbarn enn blant andre barn ved dødsfall som i hovedsak skyldes ulykker, selvmord, drap og overfall.

I 2001 døde 114 barnevernsbarn, mot 168 i den ordinære befolkning.

150 unge tilknyttet barnevernstiltak begikk selvmord i 1990- 2001, 8 ganger flere enn for andre barn og unge

LOV OM BARNEVERN IKKE DET SAMME SOM LOV OM STRAFFEPROSSESS .

Sfm.no har tidligere hevdet at barnevernet har gått ulovlig til verks ved flere ulike tilfeller, og i tjenesteøyemed, utført rene politioppgaver de ikke er bemyndiget til.

Oslo. Publisert 13.5.2013

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)

Norge er særdeles flink til å påpeke brudd på elementære menneskerettigheter, makt- og myndighetsmisbruk i flere land verden rundt, samtidig som det ofte legges fullstendig lokk over hva norske myndigheter selv foretar seg av liknende lovbrudd.

Det er åpenbart mange i barnvernet som fortsatt lever i den tro at deres myndighet til å foreta undersøkelser i private hjem og personundersøkelser, er identisk med den myndighet som innehas av politi, påtalemyndighet og domstoler. Der tar barnevernet fullstendig feil og vi skal både bevise og forklare hvorfor.

Sfm.no har tidligere hevdet at barnevernet mange ganger har gått ulovlig til verks i tjeneste øyemed, ved å utføre rene politioppgaver som de overhodet ikke er bemyndiget til.

Riktig nok har barnevernet rett til å foreta undersøkelser etter Barnevernloven, men rett til en undersøkelse i barnevernets regi, må på ingen måte forveksles med den rett og myndighet som politi, påtalemakt og domstol har til å igangsette en hus- og personransakelse. Vi tar først for oss sentrale paragrafer i Lov om barnevern. Legg spesielt merke til lovens utvetydige bokstav i § 4.3, 2. ledd.

Barnevernloven kapittel 4

§ 4-3. Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser.

Dersom det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter dette kapitlet, skal barneverntjenesten snarest undersøke forholdet, jf. frister inntatt i § 6-9. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier. Det skal legges vekt på å hindre at kunnskap om undersøkelsen blir spredt unødig. Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse som nevnt i første ledd blir gjennomført ved besøk i hjemmet.

§ 6-8. Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak

Når det finnes påkrevet kan barnevernadministrasjonens leder kreve bistand av politiet til gjennomføring av undersøkelser etter § 4-3 og til fullbyrdelse av vedtak etter §§ 4-6 annet ledd, 4-8, 4-9, 4-10, 4-11, 4-12, 4-17, 4-24, 4-25 annet ledd og 4-29.

Endret ved lover 25 nov 1994 nr. 62, 22 juni 2012 nr. 34 (ikr. 1 aug 2012 iflg. res. 22 juni 2012 nr. 610).

§ 6-9. Frister og ileggelse av mulkt.

En undersøkelse etter § 4-3 skal gjennomføres snarest og senest innen tre måneder. I særlige tilfelle kan fristen være seks måneder. En undersøkelse er gjennomført når barneverntjenesten har truffet vedtak om tiltak eller saken er besluttet henlagt. I de tilfeller tiltaket hører under fylkesnemndas myndighetsområde, regnes undersøkelsen som gjennomført når barneverntjenesten har framlagt begjæring om tiltak for fylkesnemnda i henhold til § 7-11. Ved oversittelse av fristene kan fylkesmannen ilegge kommunen mulkt. Det samme gjelder ved oversittelse av fristen nevnt i § 4-2. Departementet kan gi forskrifter om gjennomføringen av ordningen og om mulktens størrelse.

Som det framgår av barnevernlovens § 6.-8, 2. ledd, så er det også bare barnevernadministrasjones leder som kan kreve bistand fra politiet i helt spesielle tilfeller, ikke ansatte med lavere rang og ofte total mangel på kompetanse.

Nedenfor tar vi for oss relevante paragrafer fra straffeprosessloven, og som gjelder for myndigheter med rett til å foreta husransakelser og personransakelser. Legg spesielt merke til hva Straffeprosesslovens § 197, 1.ledd sier om tillatelser.
Straffeprosesslovens kapittel 15

§ 192. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans bolig, rom eller oppbevaringssted for å sette i verk pågripelse eller for å søke etter bevis eller etter ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Hos andre kan ransaking foretas når det er skjellig grunn til mistanke om en slik handling, og

1) handlingen er foretatt eller mistenkte pågrepet der,
2) mistenkte har vært der under forfølgning på fersk gjerning eller ferske spor, eller
3) det for øvrig er særlig grunn til å anta at mistenkte der kan pågripes, eller at det der kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 39 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 663).

§ 194. Gjelder mistanken en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i 8 år eller mer, kan det foretas ransaking av alle hus eller rom i et nærmere bestemt område dersom det er grunn til å anta at gjerningsmannen kan holde seg skjult i området, eller at det der kan finnes bevis eller ting som kan beslaglegges.

§ 195. Når noen med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan det foretas ransaking av hans person dersom det er grunn til å anta at det kan føre til oppdagelse av bevis eller av ting som kan beslaglegges eller som det kan tas heftelse i.

Av andre enn mistenkte kan det foretas personlig ransaking når mistanken gjelder en handling som etter loven kan medføre straff av fengsel i mer enn 6 måneder, og særlige omstendigheter taler for å foreta slik ransaking.

Endret ved lov 11 juni 1999 nr. 39 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 11 juni 1999 nr. 663).

§ 197. Uten vedkommendes skriftlige samtykke kan ransaking etter §§ 192, 194 og 195 bare foretas etter beslutning av retten.

Er det fare ved opphold, kan beslutningen treffes av påtalemyndigheten. Ved ransaking av redaksjonslokale eller tilsvarende skal slik beslutning treffes av statsadvokaten, og bare dersom det er sannsynlig at etterforskningen vil bli vesentlig skadelidende dersom man skulle vente på rettens beslutning. Beslutningen etter første og annet ledd skal så vidt mulig være skriftlig og opplyse om hva saken gjelder, formålet med ransakingen og hva den skal omfatte. En muntlig beslutning skal snarest mulig nedtegnes.

Endret ved lover 14 juni 1985 nr. 71, lov 4 juni 1999 nr. 37 (ikr. 1 juli 1999 iflg. res. 4 juni 1999 nr. 567).


Loven må følges

Samfunnsmagasinet kommer på bakgrunn av dette med en klar henstilling til barnevernets ansatte og dem som utfører oppdrag for etaten, om her etter å følge de lover og regler som gjelder.

BREV TIL JUSTIS- OG BEREDSKAPSMINISTER GRETE FAREMO.

I vårt arbeidemed å støtte biologiske foreldre og deres barn , er det tydelig atbarnevernet bryter samtlige lover som gjelder biologiske foreldre ogderes barn .

Det biologiske faktum er akseptert som ett grunnlag for den rettsligereguleringen av forholdet mellom foreldre og barn.
Retten til åstifte familie er en av de universelle rettighetene.

Her kan vi vise til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,artikkel 8, som omhandler retten til respekt for familielivet .

Loven er en implementering av den Europeiske menneskerettskonvensjonen*(EMK)*. Kort fortalt vil konvensjonens bestemmelser gå foran andrebestemmelser i norsk rett. Eksempelvis hvis det viser seg at enbestemmelse i barneloven er i konflikt med artikkel 8 i konvensjonenom retten til respekt for privatliv og familieliv.

Art. 8 . Retten til respekt for privatliv og familieliv
1.Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitthjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt nå rdette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige tryggheteller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter

Artikkel 10 i FN- konvensjonen sikrer barnets rett til å bli kjent med sine foreldre, til å få omsorg for dem og ikke bli vilkårlig skilt fra foreldrene.

Det biologiske prinsipp har kommet klart til uttrykk både i barneloven og barnevernloven, og det ansees at det er en del av vår samfunnsordning at foreldre skal oppdra sine egne barn.
Tilknytningen til det biologiske prinsipp er en ressurs for barnet ved a tforeldrene tar ansvar for barnets vekst og viderefører sine egneverdier for barnet.

Denne oppfatningen ligger også til grunnfor barnelovens § 32, som regulerer foreldrenes ansvar forbarna.

At barn og foreldre har mulighet til å innrette seg isamsvar med egne prioriteringer er en garanti mot ensretting og bør bety en rikdom for samfunnet.
Mange barn tilbringer hele sin barndom og ungdom i fosterhjem, og dette innebærer en uforutsigbarog mangel på stabilitet.
Barnevernet og dets talspersoner bruker enorme ressurser på at inngripen i biologiske familier er
nødvendig.

Ill.Samfunnsmagasinet

Mange mennesker i Norge som på en eller annen måte har vært eller fortsatt er i kontakt med barnevernet, kan fortelle svært mange rystende historier om hva de allerede har fått eller fortsatt får gjennomgå av ren umenneskelig behandling. Igjen påpeker sfm.no at
barnevernet hevner seg både på barn og familier som kontakte rpressen for å fortelle sin historie. Da vanker det både trusler og konkrete represalier.

Sfm.no har som flere andre, gjennom mange år, påpekt en rekke alvorlige lovbrudd innen barnevernet. Og lovbruddene fortsetter uten at våre øverste folkevalgte reagerer. Noe sfm.no også undrer på, er hva øvrige myndigheter har å si til at barnevernere ofte utførerhandlinger i egen tjeneste, men som de derimot ikke er autoriserte til, ei heller i besittelse av offenlig lovfestet godkjenning til åutføre.

En barnevernpedagogs utdannelse tar 3 år. Debarnevernspedagoger som består eksamen, får siden en bachelorgrad i faget barnevern. Utdanningen kvalifiserer bare til arbeid med utsatte barn, unge og deres familier. Gjennom studiet får de lære å forstå barn og unges utvikling, utfordringer og behov. Dersom en barnevernpedagog ønsker ytterligere fordypning, kan eksempelvis enmaster i sosialt arbeid/psykisk helsearbeid være et alternativ.

I utdannelsen til barnevernpedagoger inngår det altså *ikke * opplæring på områder som berører politi, leger, jurister, advokater,psykologer og psykiatere. Til nevnte stillinger hører det også med godkjent autorisasjon, og i politiets tilfelle, selvsagt ful lpolitimyndighet.

Mange barnevernere har bevislig utført husransakelser og rene åstedsgranskinger, utstyrt med både fotoapparater, båndopptakere og videokamera, i mange tilfeller utenat politi (med full politimyndighet) har vært til stede. Ei helle rhar det forelagt en godkjent ransakelsesordre eller blitt gitt godkjenning fra berørte parter. Lovens bokstav er soleklar. Det kan ikke foretas noen form for ransaking uten tillatelse.
(Jfr.Straffeprosesslovens § 197 m. fl.)

Ransaking etter straffeprosessloven § 192 gjelder situasjoner hvor politiet får adgang til det private rom. Det er en interesse som kan være omfattet av vernet om privatlivet og hjemmet i EMK art 8 (1). Vernet er ikke begrenset til bolig, og undersøkelser av for eksempel arbeidsplass, kan etter omstendighetene også være vernet, se for eksempel Niemietz mot Tyskland (Klagesak nr 13710/88). Vernet etter EMK art 8 (1) kan inntre uten at undersøkelsen skjer ved innbrudd. Også andre metoder for å få adgang kan innebære en krenkelse, se McLeod mot Storbritannia (Klagesak nr 24755/94). I saken hadde to politimenn fulgt med en mann og hans advokat som skulle hente personlige ting i huset til sin tidligere ektefelle. Tingene var mannens i kraft av en domstolskjennelse. Politimennene fulgte med fordi det var ventet konflikt. Da de kom til huset, var ikke den tidligere ektefelle hjemme. Hennes mor åpnet døren, og den tidligere ektefellen, hans advokat og politimennene gikk uinvitert inn i huset. Court of Appeal i England kom til at den tidligere ektefelle og hans advokat hadde tatt seg inn ulovlig. At moren ikke protesterte, ble ikke ansett tilstrekkelig. Politimannen ble ansett å ha hjemmel i PACE 17 (6) og common law for å gå inn. Da saken kom for EMD, var partene enig om at det å gå inn uten invitasjon i et hus utgjorde et inngrep i den vernede interessen i EMK art 8. EMD fant at engelsk rett tilfredsstilte lovskravet, og når formålet var å forhindre bråk, hadde inngrepet et relevant formål. Men fordi det forelå liten eller ingen risiko for bråk da de gikk inn, mente EMD at det var et uforholdsmessig inngrep, og konstaterte krenkerlse

I ganske mange saker har også barnevernere opptrådt som jurister,advokater, leger, psykologer og psykiatere, dersom man skal dømme utfra innholdet i de mange rapportene sfm.no har fått lese, og som diverese barneverne har klart å snekre sammen. Rapportskriverne(barnevernerne) har ikke innehatt formell utdannelse og ei helle rinnehatt godkjent offentlig autorisasjon på nevnte fagområder.

Her er 5 yrkesområder som barnevernere ofte beveger seg inn på i strid medlovverket, og uten å ha verken kunnskap, formell utdannelse,bevilgning, lisens, autorisasjon eller full politimyndighet

Er det slik å forstå at biologiske foreldre i utgangspunktet erkriminelle kun i den egenskap at de har satt sine barn til verden?

E nannen sak er spørsmålet om fylkesnemda er en forvaltningsmyndigheteller en dom stol ?

Fylkesnemndahar domsmyndighet, men er ikke underlagt de samme regler somdomstolene. Domstolene er underlagt Justisdepartementet . Fylkesnemnda er underlagt Barne- og Likestillingsdepartementet , BLD. I tillegg kontrollerer BLD også Bufetat, Bufdir og Fylkesmennene. Ifølge Menneskerettighetene skal folk ha en rettferdig saksbehandling, og saken skal vœre åpen for innsyn. Fylkesnemndene er lukket og låst , ingenting dikteres eller spilles inn. Nemndsleder fører ofte protokoll selv, og referatet blir etter “lederens hode”. Pressen har ikke innsyn i sakene i Fylkesnemnda, i vanlige domstoler får pressen tilgang i dommene (anonymisert) , og de kan følge de fleste sakene “live”, (selv om journalistene kan få taushetsplikt for nav og andre identifiserbare opplysninger). Fylkesnemnda er lukket og låst. I fylkesnemnda får nemndslederen sakene noen uker før saken starter, “meddommere” får saken overlevert 30 – 60 minutter før saken starter. I realiteten medfører dette at nemndens leder kan pense saken inn på lederens ønskede retning, da de andre ikke har mulighet for å lese gjennom flere hundre sider med saksdokumenter. “Sakkyndige” er hellige kuer, det er ofte psykologer som får oppdraget med å vœre sakkyndig. De tjener da kr.1000- 2000 pr. side de skriver, mange lever av oppgaven som sakkyndig for barnevernet/fylkesnemnda. Den ene dagen opptrer psykologen som sakkyndige og den neste dag kan de vœre “fagdommer” i samme fylkesnemnda i en annen sak. Her er hverken fylkesnemnda, lederen eller barnevernet ærlig uhildet, det er en klar inhabilitet og lojaliteten ligger ofte til systemet og kollegaene enn overfor de som blir “utredet”. Fylkesnemndas leder bør vœre på åremål, “ett råttent egg” kan ellers bli sittende en evighet og ødelegge liv for mange mennesker. Fylkesnemndene bør legges ned og det ordinære domsapparat overta, gjerne med spesialdommere. Det er vanskelig å se behovet for særdomstoler som ikke en gang følger grunnleggende menneskerettigheter

Statens erkjennelse kommer tydelig frem I NOU2005: 09 hvor det står i kapittel om Ressursbruk ogrettssikkerhet i fylkesnemndene for sosiale saker følgende:

6.4 Rettferdig rettergang: Retten til en rettferdig rettergang finnes igjen i en rekke internasjonale menneskerettighetsinstrumenter. Fokus her skal holdes på Den europeiske menneskerettighets konvensjon artikkel 6 (1). Bestemmelsen kommer ikke direkte til anvendelse på barne- og sosialnemndene. Det er tilstrekkelig at den rettslige prøvingen av barne- og sosialnemndenes vedtak er i samsvar med kravene i bestemmelsen."

Staten mener altså at så lenge tingretten er et tribunal som kan overprøve Fylkesnemndas vedtak, sågjør det ikke noe om Fylkesnemnda selv ikke oppfyller kravene tilEMK artikkel 6.

Holder dette argumentet vann, når detnå er brakt inn for Den europeiske menneskerettsdomstol? Neppe. Staten har altså trukket den slutningat EMK ikke krever oppfyllelse av artikkel 6(1) for etførstelinjeorgan som Fylkesnemnda, fordi avgjørelsene er undergittfull overprøving ved ordinære domstoler som oppfyller konvensjonenskrav. Det er imidlertid tvilsomt om statensstandpunkt får anvendelse på Fylkesnemnda. I andre avgjørelser forDen europeiske menneskerettsdomstol, har dette forgjeves værtpåberopt fra statenes side, idetEMD har krevet artikkel 6(1) oppfylt også iførsteinstansbehandlingen, altså for Fylkesnemda

Hele brevet kan leses her

OFFENTLIG MAKTMISBRUK SATT I SYSTEM.

Kritikken mot norsk barnevern er stadig økende lokalt, nasjonalt og internasjonalt .

*De siste årene har vi hørt utallige historier om en etat som er helt ute av kontroll . En etat som gjennom maktmisbruk og arroganseer i ferd med å ødelegge befolkningens tillitt til det offentlige Norge *.

Barn blir ødelagt for livet , familier oppløst og liv går tapt.

Det er på høy tid at barnevernet i nåvœrende form avvikles og erstattes med en helt ny modell der barn og familien settes i høysetet og ikke barnevernet selv .

Dagens barnevern har fått tid til å utvikle seg som en ondartet svulst – når ingen har grepet inn i tide har etaten har etaten fårr utvikle seg til en dysfunksjonell , selvopptatt og destruktivenhet , som ingen kan forsvare eksistensen av .

Det er den senere tiden dokumentert at barnevernet daglig begår klare lovbrudd i egen saksbehandling .

*I hele 95 av 100 barnevernssaker viser det seg at de ansattteskunnskapsnivå er sterkt mangelfull på flere områder *.

Ansatte innen barnevernet burde i det minste kunne eget lovvvek,barneloven .

Dessuten fordres minimumskunnskap om forvaltningsloven og gangen i enforvaltningssak .

Videre burde de ha grunnleggende kunnskap om meningen med ogbetydningen av Fns barnekonvensjon og EMK.

Denne kunnskapen viser det seg gang på gang er fravœrende .

Eller er det slik at ansatte i barnevernet velger å ta seg til rettebevisst uten hensyn til gjeldende lov/rett for å verne om egeneksistens .

Fns barnekomite har gang på gang kritisert Norge for det høyeantall omsorgsovertakelser . Norge kritiseres også for dårliginnkorporering og forståelse for barnets beste etterbarnekonvensjonens artikkel 3 .

Barns rett til å bli hørt er på ingen måte iverksatt i tråd medbarnekonvensjonen .

Lokalt er det kommunestyrene som er øverst ansvarlige organ for barnevernet . Det er oppriktig leit å observere at disse ikke syneså bry seg om alle lovbruddene som denne etaten til stadighet begår.

Og til tross for knallhard mediekritikk om offentlige overgrep og pengesløseri og overgrep , så sprøytes det forsatt milliarder inni ett system som mange er avhengig av for å kunne overleve .

Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner

I enklete tilfeller handler dette om rent salg av barn for at andre munner skal mettes .

Ansvarlige myndigheter må nå våkne og sette en varig stopp for ettoffentlig maktmisbruk satt i system .

Selvsagt finnes det mange eksempler på at barnevernet har lyktes –at de faktisk har bidratt positivt , men dessverre så lyver ikke offentlig statistikk , som viser at over 75 % av barna som får “hjelp” fra barnevernet ender opp som sosialklienter ,narkomane, vinningsforbrytere og /eller voldtektsforbrytere .

Hvem er det som tjener på at dette får fortsette ?

Jeg kan ikke se andre som kommer positivt ut enn barnevernet selv ogderes innleide sakkyndige , som lever i en tilsynelatende symbiose .

Ett tett forhold til gjensidig gagn .

“Der pengene i kisten klinger, straks sakkyndige til barnevernet springer “
Les mer

Demostrasjonen mot barnevern i Trondheim 3 mai

SVAR PÅ INNLEGG OM BARNEVERNSLØFTET .

*Svar på innlegg i Smaalenene10.04.13 Det største barnevernsløftet på 20 år.

May Hansen , Svs førstekandidat til Stortinget skriver på Debattsiden i Smaalenene avis 10.04.13

sitat: « Ett samfunns evne til å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår er den sterkeste indikasjonen på ett samfunns velferdsnivå.

Barn som vokser opp i Norge vokser oppi kanskje Verdens tryggeste land.

Hvor trygge er norske barn når deopplever at politiet og barnevernet truer seg inn i hjemmene deres,legger mor og far i golvet som usle forbrytere når de prøver åforsvare sine barm .

Grunnlovens § 102 sier : «*Hus-inkvisisjoner skal ikke finne sted uten i ktiminelle tilfelle*».

Antallet barn som er under forskjellige tiltak i barnevernet er nå ca. 53000 og antallet slektninger som erberørt av barnevernet inkludert foreldre, besteforeldre , onkler,tanter , kusiner og fettere er godt og vel 300000 mennesker .

Er dette framgang i ett land hvor det påståes skal vœre åpent og demokratisk ?

Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no,i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sittønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste,angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.

Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikkeliker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive erat angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
«Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«,sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn,spesielt ikke de sosialistiske.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiskesosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og ikommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiskenasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den erinternasjonal, eller bare nasjonal

Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barnog unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysenbeskriver varighet av og hovedtdyper av barneverntiltak i løpet avdenne perioden. Barneverndata ble bl.a. koblet mot data om uførhetog data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer atbarnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. Ialt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990- 2001

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiskeoppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeideter NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage,skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet(1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12milliarder kroner

Fra det tidspunkt fylkesnemdene ble oppnevnt , økte omsorgsovertakelsene med 400 % , til tross for at fylkesnemda ikke eren domstol , og kan ikke avsi dom som innebœrer omsorgsovertakelse,i det EMK setter krav på at slike vedtak bare kan fattes avdomstoler, slike vedtak er derfor ikke gyldige

Selvi enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.

Ibarnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting avinformasjon.

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskilligbedreenn i alvorlige barnevernssaker.

Ibarnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting avinformasjon.

Menneskerettsjurist Marius Reikeraas uttaler følgende:

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividetbare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentligeovergrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp,opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk.Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig «overkjørt»:http://www.riksavisen.no/?p=4446

Og når de så har mistet alt i livet , blir det også forlangt atde skal betale oppfostringskostnader for barn som de har mistetomsorgen for

Og når de så har mistet alt i livet , blir det også forlangt at de skal betale oppfostringskostnader for barn som de har mistetomsorgen for

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle.

Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, farog barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen ogbevaringen av «Detnorske hus»- samfunnets grunncelle

Som en avslutning kan nevnes at vi daglig mottar fortvilte mailer og brev fra foreldre og barn som sitter knust tilbake .

PsykiaterJarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i "Suicidologi"nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenserat dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv ombortplasseringen er kortvarig.

Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan,hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.

Barnevernetog andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet “fra ett i deresøyne dårlig hjem” og langtidsplassert i et “velfungerende fosterhjem”.

De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellomforeldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.

Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.

Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere ibarnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.

Den svenske forskeren Bo Vinnerljung har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre “ett såkalt dårlig hjemmemiljø” fremfor å bli flyttet til helt fremmede

FORBUDT Å SI "MAMMA OG PAPPA".

Da bekreftes det som Norgespartiet allerede har advart om. Begrepet “mamma og pappa” skal bort og erstattes med ordet “omsorgsperson(er)”, slik det allerede uttrykkes i barnevernsmiljøet her i Norge. Eller som i Frankrike FORELDRE

Verdenssamfunnet som nå er sterkt styrt av Globalismen innfører med dette et viktig ledd i sin NYTALE.
Gjennom NYTALE ønsker dette horrible systemet – også her i Norge – å fjerne ord og begreper slik at vi ikke lenger skal kunne relatere tilbake til det opprinnelige ordet og dets betydning.

Barnevernet bruker ikke ordet ?kjærlighet? men i nytale heter det ?tilknytning?, og hvis foreldre skulle snakke om kjærlighet til sine barn, blir de korrigert med at det hele dreier seg om foreldrerollen. Fordi ordet ?foreldre? smaker vondt i barnevernets munn, de bruker kun omsorgspersoner, omsorgsbarn og omsorgshjem.

Når barnevernet tillater sjeldne møter mellom foreldre og barn, mens de selv overvåker møtene med haukeblikk og barna uttrykker glede over gjensynet med sine foreldre, står det følgende i rapporten ?foreldrene legger lojalitetspress på barnet under samværene? og av den grunn kuttes samværene slik at barnet skal knytte seg nærmere til fosterforeldrene

Idag er ca. 53000 barn under forskjellige tiltak under barnevernet , mellom 12000 – 13000 barn er flyttet til fosterhjem og institusjoner .

Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids ? og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger
Det som nå skjer er et ledd i den undergravende samfunnsorden som målbevisst og knallhardt drives fram av globalismen. Her hjemme er globalistene sterkt representert på Stortinget gjennom ca 83% av stortingsrepresentantene. Er det et slikt “demokrati” vi skal leve under

En ny utredning om å bytte ut det biologiske prinsipp med ett nytt utviklingsfremmede prinsipp laget av Magne Taundalen M.M vil underminere biologiske foreldres rett til egne barn
Kjernefamilien er selve mursteinen – og å knuse den – slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen
Det biologiske prinsippet i barnevernet

3 mai skla en større demostarsjon mot barnevernet finner sted i Trondheim 3 mai .
Jeg anbefaler ar så mange som mulig støtter biologiske foreldre som kjemper for å ƒå sine barn tilbake

BRUK AV SAKKYNDIGE PSYKOLOGER I FYLKESNEMDA.

28 mars 2006 kom det en rapport fra Barne,- Likestilling,- og Inkluderingsdepartementet hvor det ble foreslått at det skulle etableres en “sakkyndig kommisjon” etter modell av den rettsmedisinske kommisjonen.

Absolutt alle rapporter ifra sakkyndige psykologer skulle rutinemessig sendes til denne kommisjonen for en vurdering før de skulle benyttes til en endelig avgjørelse.
Psykolog Joar Tranøy har tatt for seg 37 barnevernssaker hvor det var vedtak om omsorgsovertakelse I alle sakene.

I 12 av 19 av disse tingrettssakene som ble prøvet i lagmannsretten, var det kun 1- en – av disse sakene som ble opphevet.
Felles for de fleste av disse sakkyndige at de bygger mer eller mindre på barnevernets rapporter.

Nar den private parten og deres advokat finner fram til vitner som kan gi ett positivt bilde av parten, blir rett og slett utelukket og ikke hørt.

Nar det gjelder å bevise foreldrenes omsorgssvikt, var den meget mangelfull dokumentasjon på hvilke belastninger barna var utsatt for i sitt hjem.

I 24 av disse utredninger inneholdt beskrivelser av personlighetsavvik av en eller begge foreldrene uten mere konkret beskrivelse.

I straffesaker er det både umulig og ulovlig å bruke anonyme henvendelser, men i fylkesnemnda later det til at det meste er mulig.

Foreningen “FOSAP“ ble etablert i 1994 som en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester. Oppdragsgivere er domstoler, fylkesnemnder og barneverntjenester. FOSAP har hele tiden fungert innenfor Norsk psykologforenings rammer og vedtekter og er i dag direkte tilknyttet NPF. Medlemskap i FOSAP er åpent for alle psykologer organisert i NPF.

Foreningens formål er å utvikle sakkyndigrollen og å arbeide for sakkyndige psykologers interesser. Dette skal skje ved å høyne faglige og etiske standarder, stimulere generell fagutvikling og å fremme samarbeid med andre YRKESGRUPPER

Dette er en forening hvor en del av medlemmene har ett absolutt perspektiv på hva som kommer innunder begrepet “omsorgssvikt“.
Av de ca. 4000 utøvende medlemmer er det ca 100- 150 av disse som er oppført i departementets register for sakkyndige i barne- og familiesaker.

Blandt disse igjen finnes det en mektig gruppe på 11 medlemmer og disse medlemmer ønsker absolutt å fjerne begrepet “det biologiske prinsipp“.

Disse er Elisabeth Bache – Hansen, Terje Galtung, Turid Vogt Grinde, Kjell Hagen, Karen Hassel, Otto Heramb, Arne Holtet, Karin Kock, Fredrikke Lynum, Anne Paulsson og Knut Rønbeck og de tror at de besitter det seriøse vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker og at det taes for mye hensyn til foreldrenes rolle i forhold til barnets beste.

Rorschatz-testen som kun psykologer har fasit på.

Advokat Sverre Kvilhaug har skrevet mange artikler om faresignalene ved å fjerne barn fra biologiske foreldre uten at myndighetene tar hans virkemidler i bruk. Noe av hans meninger finner man her:

Vi har helt siden 1980 kunnet fastslå at barnevernets omsorgsovertakelse med fosterhjemsplassering ikke er et velegnet hjelpetiltak for barn. Forskningen viser at det mest sannsynlig vil gå dårligere for barna enn om de får fortsette å bo i deres «biologiske» hjem, og at det under enhver omstendighet ikke kan påregnes å gå bedre for barna i fosterhjem.

Dette er altså kunnskaper man har hatt helt siden 1980, og det er skremmende å konstantere hvordan man har underslått disse kunnskapene i Norge. Siden har vi fått ny forskning der hovedtyngden viser resultater i samme retning som hos Bohman og Sigvardsson, alt presentert hos Vinnerljung (Fosterbarn som vuxna). Mye tyder på at barnevernet og dets «bakmenn» på alle nivåer fremdeles vil underslå disse forskningsresultatene. Innst. S. nr. 6 (1996-97) om barnevernet og behandlingen av den i Stortinget nylig demonstrerer dette tydelig

Sverre Kvilhaug kom med ett forslag om hvordan det skulle vœre mulig å bedre rettsikkerheten til den private parten i de forskjellige rettsinstanser.

Muligheten for en rettferdig rettergang gjør det nødvendig å lage vanntette skott mellom de psykologene som tar oppdrag fra barnevernet og de som påtar seg å vœre meddommere for domstolene eller fylkesnemndene og der burde karantenetiden vœre minst 10 år i begge retninger.

Psykologene bør da kunne velge om de vil vœre sakkyndige i barnevernet eller vœre sakkyndig medlem av fylkesnemnder og domstoler.

Dette ville vœre en reell mulighet for at sakkyndige psykologer kan begynne å opptre som reelle sakkyndige og begynne å ta innover seg at det er en absolutt sammenheng mellom adskillelse av foreldre og barn og senere fysiske/psykiske lidelser.

I Stortingsmeldingen nr. 39 ( 1995 – 1996 ) sies det følgende: Det er samtidig viktig å erkjenne at åpenhet og stadig fokus på barneverntjenestens arbeide ikke utvikler en kultur som strider imot de alminnelige borgernes verdier og rettsoppfatning.
Verdenserklæringen for menneskerettighetene, artikkel 10 understøtter dette:
“Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig av en uavhengig og upartisk domstol når hans eller hennes rettigheter skal fastsettes og når en straffeanklage skal avgjøres“.

Dette stemmer ikke mye med hva vi opplever av saksbehandling, spesielt i fylkesnemnda , der mange av fagdommere og og lekdommere jobber i barnevernet og er nære venner og kolleger med de ansatte i barnevernet.
De sakkyndige utredere får sakspapirene tilsendt fra barnevernet i lang tid i forveien og spørsmålet er da viktig hvor mye dette har å si for rapporten de skal skrive om en bestemt familie, særlig tatt med hensyn til at samtalene med partene kan foregå over telefon eller korte samtaler i hjemmet eller på ett offentlig kontor

Funn fra enkeltsøk i lovdata og internetts hjemmesider indikerer at det er tale om tette bånd mellom barnevern, sakkyndige og rettsvesen. Enkelte psykologer innen FOSAP har investerte interesser i barneverntjenesten. En framtredende psykolog på Vestlandet er både styreformann i barneverninstitusjoner og medlem i tiltaksgrupper innen barnevernet. Den samme psykolog har mange sakkyndige oppdrag fra barnevernet og sakkyndig arbeid for rettsvesenet som utreder og fagkyndig meddommer. Av de 21 psykologene som var utredere i de 37 omsorgsovertakelsessakene, var 7 psykologer knyttet til den “indre gruppe på 11” innen FOSAP. De 7 psykologene var sakkyndige i alt 18 saker. Søk på internett viser at enkelte sakkyndige psykologer har hjemmesider. Følgende viser profilen til en av psykologene i den “indre gruppe på 11” innen FOSAP:

" Mangeårig erfaring – fra 1977 – med utredning og arbeid med barn og familier.

• Bred erfaring som sakkyndig for domstolene i barnevern- og barnefordelingsaker. • Mange oppdrag for kommunale barnevernkontorer, som sakkyndig utreder i barnevernsaker. • Omfattende erfaring også som sakkyndig medlem av Fylkesnemnda for sosiale saker (barnevernsaker) i tre fylker, siden 1993.

• Fagkyndig meddommer for tingrett og lagmannsrett i et stort antall saker, i hovedsak barnevernsaker.”(sist registrert 19.april 2006 www.mamut.com/Holtet/)
Les mer

Her er ett neget godt eksempel til hvordan barnevernet arbeider

Det biologiske prinsipp i barnevernet

EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE.

Fylkesnemda ble i første rekke opprettet for å sikre foreldre og barn en rettferdig rettergang og er ett statlig organ , som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

*Selv i de enkleste straffesaker er rettsikkergarantien adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker, der man fullstendig mangler regler for innhenting av informasjon *. Det finnes ingen kvalitetskontroll av forebygging av dårlig saksbehandling.

Asplan Analyse har lagt fram en rapport for Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet , som viser betydelige mangler og problemer med norsk barnevern .

I Rapporten om “*Kompetanse og utdanningsbehov”* konkluderer Asplan Analyse med at saksfremstillingene fra Barnevernet og psykologer fremstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser , der barnevernet tilpasser jussen etter egne vurderinger og ikke omvendt.

Når det gjelder forvaltningsloven, skal de involverte parter motta ett skriftlig vedtak , slik at alle parter har muligheter til å skaffe opplysninger som kan støtte deres sak.

Ett unntak er hvis dette er praktisk umulig og hvis dette medfører fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres.

I tillegg til dette er informasjonsplikten nødvendig , klienten har krav på å få hjelp hvis enkelte trekk i Lov om barnelov kan vœre vanslekig å forstå, og at klienten har krav på å gjøre seg kjent med sakens dokumenter .

Alle saksdokumenter skal vœre utlevert .

Videre skal alle vedtak begrunnes og opplysning om klagefrist, klageadgang og selve fremgamgsmåten i å fremsette en klage skal vœre tydelig.

Forvaltningen er pliktig til å opplyse dette , ikke bare til partene men også til personer med rettslig klageinterresse.

Et annet viktig spørsmål er om de sakkyndige er utnevnt av barnevernet .Det er en kjent sak at barneverntjenesten velger sakkyndige med tilnœrmet lik oppfatning som dem selv og som også er økonomisk avhengig av barnevernet .

Barnevernet bør alltid rådføre seg med begge parter og oppnevne sakkyndige begge parter har tiltro til .

Et annet viktig spørsmål er om utrederne selv er ansatt i barnevernet , her vil det bli ett habilitetsproblem hvis koblingen mellom barneverntjenesten og utrederne er for tett .

Her bør det bli en praksis lik lov om psykiatrisk helsevern, nemlig den at den som legger inn en pasient ved avdelingen , ikke bør vœre ansatt ved det samme sykehuset..

Per- Arne Rød ved Barnevernets kompetansessenter informerer om at hvis klientene er misfornøyde med rapporten fra de sakkyndige , er de i sin fulle rett til å kreve nye sakkyndige.

Når det gjelder de sakkyndige , skal utredningen kunne taes høyde for svakheter i teori og praksis.

Hvis ikke dette kan redegjøres for, er rapporten verdiløs.

Altfor ofte skjer metode-opplysningen slik at psykologene eller psykiaterne er forutinnattte før de starter utredningen.

De kan f.eks hatt flere samtaler med barnevernskuratorer , som er lagt til grunn for den rapporten de skriver .

I tillegg til dette har de også lest rapportene fra mødrehjemmet , slik at de skriver sin egen rapport ut fra dette , så skriver mødrehjemmet en ny rapport etter at de har lest psykolograpporten og etterat barnevernet har bestemt seg for å reise sak om omsorgsovertakelse.

Dermed er ringen sluttet for barnet og sine foreldre.

Kari Killen, som er barnevernets egen guru , mener at man kan inndele omsorgssvikt i 4 deler – 1. Fysiske overgrep- 2. Vanskjøtsel-3. Psykiske overgrep og 4. Seksuelle overgrep .

Barnevernsrapportene henviser stort sett til fare for omsorgssvikt uten nœrmere spesifisering , henvist til $ 4- 12 a.

Barnevernet er “generelt bekymret” for barn som vokser opp hos foreldre med psykiske lidelser .

*Faktum er at idag lider ca. 800000 nordmennn av en eller annen form for psykisk lidelse , spesielt har de en forkjœrlighet for “borderline- personlighetsforstyrrelse *”.

Det er blitt funnet opp ulike tester som skal finne ut svakheter og ulike nivå for mental sunnhet , disse testene er konstruert slik at det finnes ingen fasit med rette eller gale svar .

En av dem er Rorschach- testen, som består av en rekke meningsløse blekk- klatt- bilder , som egentlig ikke forestiller noe som helst , men som skal indikere personlige ressurser og svakheter , grader av angst , forvirring , agresjon og tankeforstyrrelser. En annen test er TAT , den er meget strukturert og forestiller folk i forskjellige situasjoner , spesielt assosiert til konfliktsituasjoner .

Kari Killen har skrevet en del lœrebøker, som blir brukt ved sosionom- og barnepedagogutdannelsen , bl.a "Omsorgssvikt og barnemishandling – en kasusundersøkelse og etetrundersøkelse av barn fra 1988 for å utvikle en metode- bestemmelse og forutsi omsorgssvikt hos foreldre.

17 foreldrepar blé interjuvet med 6 års mellomrom, ett av foreldreparene var handicappet . Denne metodebestemmelsen skulle beskrive foreldrenes bakgrunn, personlighet og deres forhold til barna .

Kari Killen var av den oppfatning at foreldreevnen til disse foreldrene kunne måles utfra hvordan de selv var blitt behandlet i barndommen og alt dette skulle vurderes utfra parametre som umodenhet , psykisk utviklingshemming , alkohol- og stoffmisbruk .

Foreldre som hadde gått på spesialskole eller i hjelpeklasse tilhørte etter dette utvalget samme gruppe som de som selv hadde vœrt barnevernsbarn.

Tidligere var rullestolbrukere spesielt utsatte for å miste barna sine p.g.a høye belastningsfaktorer som boligproblemer , sosiale nettverk og en belastende arbeidssituasjon , så fremfor å kritisere tidligere barnevern så blir disse mennesker straffet ved å bli fratatt sine egne barn , slik at omsorgsovertakelser får karakter av sosial fordømmelse .

Idag blir en stor del av barn av enslige forelder eller foreldre med anstrengt økonomi fratatt sine barn .

Etter den nye barnetjenestelovenskulle det vœre den absolutte forutsetning for at alle mulige hjelpetiltak skulle settes inn inkludert økonomiske tiltak før omsorgsovertakelse skulle finne sted.

Barnevernet unngår å sette igang slike tiltak , de definerer istedet hjelpetiltak utfra hva som er "barnets beste ", hvor overvåking og omsorgsovertakelse er definert som hjelpetiltak .

Andre hjelpetiltak som de anser nødvendige for å fjerne foreldre og barn fra hverandre er å ƒå barnet i barnehage, skaffe tilveie helgeforeldre og hvis barnet da viser det minste tegn på “feilutvikling” skyldes dette selvfølgelig foreldrene .

Det er nesten unødvendig å si at både barnehage og helgeforeldre er pålagt rapporteringsplikt til barnevernet .

*Konklusjon : alle hjelpetiltak er kun laget for å komme fram til den konklusjon at omsorgsoveratkelse er det eneste rette *.

I den siste tiden er det blitt observert at barnevernet henter nyfødte barn fra landets fødeavdelinger , det siste tilfelle bare en time etter fødselen. Det er dokumenteret at folk i adopsjonskø får tilbud om fosterbarn istedet .

Da tjener de penger istedetfor å betale for dem , og det er heller ikke lang ventetid på fosterbarn .

Grunnen til at disse barna blir hentet rett fra fødestuen i Norge , er at de er bestilt på forhånd .

Forskerne har advart mot skadevirkninger på barn som blir fjernet fra sine foreldre for kortere eller lengre tid.

Fysiske og psykiske lidelser kan slå ut mange år etterpå .

Spebarn som blir skilt fra sine mødre , utvikler påfallende ofte astma og andre allergier som følge av svekket immunforsvar som igjen grunnes på mangel på morsmelk eller v psykisk stress .

Barnevernet overser alvorlige sykdomssyndrom som ADHD, MBD , Tourettes syndrom, matvare-intoleranse , tvangslidelser, fibromyalgi og autisme, de ser kun omsorgssvikt