FORBUDT Å SI "MAMMA OG PAPPA".

Da bekreftes det som Norgespartiet allerede har advart om. Begrepet “mamma og pappa” skal bort og erstattes med ordet “omsorgsperson(er)”, slik det allerede uttrykkes i barnevernsmiljøet her i Norge. Eller som i Frankrike FORELDRE

Verdenssamfunnet som nå er sterkt styrt av Globalismen innfører med dette et viktig ledd i sin NYTALE.
Gjennom NYTALE ønsker dette horrible systemet – også her i Norge – å fjerne ord og begreper slik at vi ikke lenger skal kunne relatere tilbake til det opprinnelige ordet og dets betydning.

Barnevernet bruker ikke ordet ?kjærlighet? men i nytale heter det ?tilknytning?, og hvis foreldre skulle snakke om kjærlighet til sine barn, blir de korrigert med at det hele dreier seg om foreldrerollen. Fordi ordet ?foreldre? smaker vondt i barnevernets munn, de bruker kun omsorgspersoner, omsorgsbarn og omsorgshjem.

Når barnevernet tillater sjeldne møter mellom foreldre og barn, mens de selv overvåker møtene med haukeblikk og barna uttrykker glede over gjensynet med sine foreldre, står det følgende i rapporten ?foreldrene legger lojalitetspress på barnet under samværene? og av den grunn kuttes samværene slik at barnet skal knytte seg nærmere til fosterforeldrene

Idag er ca. 53000 barn under forskjellige tiltak under barnevernet , mellom 12000 – 13000 barn er flyttet til fosterhjem og institusjoner .

Hva skjer med barna når den norske, sosialdemokratiske staten opptrer som omsorgsperson? I dag er Norge på et nivå med Nord-Korea hva angår «den elskende faderens», statens, omsorg for sine barn. Det som skjer er at staten i det skjulte har overtatt eiendomsretten til barna, som fra nå av befinner seg i statens klamme favn.

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeidet er NAV (Arbeids ? og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12 milliarder kroner.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger
Det som nå skjer er et ledd i den undergravende samfunnsorden som målbevisst og knallhardt drives fram av globalismen. Her hjemme er globalistene sterkt representert på Stortinget gjennom ca 83% av stortingsrepresentantene. Er det et slikt “demokrati” vi skal leve under

En ny utredning om å bytte ut det biologiske prinsipp med ett nytt utviklingsfremmede prinsipp laget av Magne Taundalen M.M vil underminere biologiske foreldres rett til egne barn
Kjernefamilien er selve mursteinen – og å knuse den – slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen
Det biologiske prinsippet i barnevernet

3 mai skla en større demostarsjon mot barnevernet finner sted i Trondheim 3 mai .
Jeg anbefaler ar så mange som mulig støtter biologiske foreldre som kjemper for å ƒå sine barn tilbake

BRUK AV SAKKYNDIGE PSYKOLOGER I FYLKESNEMDA.

28 mars 2006 kom det en rapport fra Barne,- Likestilling,- og Inkluderingsdepartementet hvor det ble foreslått at det skulle etableres en “sakkyndig kommisjon” etter modell av den rettsmedisinske kommisjonen.

Absolutt alle rapporter ifra sakkyndige psykologer skulle rutinemessig sendes til denne kommisjonen for en vurdering før de skulle benyttes til en endelig avgjørelse.
Psykolog Joar Tranøy har tatt for seg 37 barnevernssaker hvor det var vedtak om omsorgsovertakelse I alle sakene.

I 12 av 19 av disse tingrettssakene som ble prøvet i lagmannsretten, var det kun 1- en – av disse sakene som ble opphevet.
Felles for de fleste av disse sakkyndige at de bygger mer eller mindre på barnevernets rapporter.

Nar den private parten og deres advokat finner fram til vitner som kan gi ett positivt bilde av parten, blir rett og slett utelukket og ikke hørt.

Nar det gjelder å bevise foreldrenes omsorgssvikt, var den meget mangelfull dokumentasjon på hvilke belastninger barna var utsatt for i sitt hjem.

I 24 av disse utredninger inneholdt beskrivelser av personlighetsavvik av en eller begge foreldrene uten mere konkret beskrivelse.

I straffesaker er det både umulig og ulovlig å bruke anonyme henvendelser, men i fylkesnemnda later det til at det meste er mulig.

Foreningen “FOSAP“ ble etablert i 1994 som en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester. Oppdragsgivere er domstoler, fylkesnemnder og barneverntjenester. FOSAP har hele tiden fungert innenfor Norsk psykologforenings rammer og vedtekter og er i dag direkte tilknyttet NPF. Medlemskap i FOSAP er åpent for alle psykologer organisert i NPF.

Foreningens formål er å utvikle sakkyndigrollen og å arbeide for sakkyndige psykologers interesser. Dette skal skje ved å høyne faglige og etiske standarder, stimulere generell fagutvikling og å fremme samarbeid med andre YRKESGRUPPER

Dette er en forening hvor en del av medlemmene har ett absolutt perspektiv på hva som kommer innunder begrepet “omsorgssvikt“.
Av de ca. 4000 utøvende medlemmer er det ca 100- 150 av disse som er oppført i departementets register for sakkyndige i barne- og familiesaker.

Blandt disse igjen finnes det en mektig gruppe på 11 medlemmer og disse medlemmer ønsker absolutt å fjerne begrepet “det biologiske prinsipp“.

Disse er Elisabeth Bache – Hansen, Terje Galtung, Turid Vogt Grinde, Kjell Hagen, Karen Hassel, Otto Heramb, Arne Holtet, Karin Kock, Fredrikke Lynum, Anne Paulsson og Knut Rønbeck og de tror at de besitter det seriøse vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker og at det taes for mye hensyn til foreldrenes rolle i forhold til barnets beste.

Rorschatz-testen som kun psykologer har fasit på.

Advokat Sverre Kvilhaug har skrevet mange artikler om faresignalene ved å fjerne barn fra biologiske foreldre uten at myndighetene tar hans virkemidler i bruk. Noe av hans meninger finner man her:

Vi har helt siden 1980 kunnet fastslå at barnevernets omsorgsovertakelse med fosterhjemsplassering ikke er et velegnet hjelpetiltak for barn. Forskningen viser at det mest sannsynlig vil gå dårligere for barna enn om de får fortsette å bo i deres «biologiske» hjem, og at det under enhver omstendighet ikke kan påregnes å gå bedre for barna i fosterhjem.

Dette er altså kunnskaper man har hatt helt siden 1980, og det er skremmende å konstantere hvordan man har underslått disse kunnskapene i Norge. Siden har vi fått ny forskning der hovedtyngden viser resultater i samme retning som hos Bohman og Sigvardsson, alt presentert hos Vinnerljung (Fosterbarn som vuxna). Mye tyder på at barnevernet og dets «bakmenn» på alle nivåer fremdeles vil underslå disse forskningsresultatene. Innst. S. nr. 6 (1996-97) om barnevernet og behandlingen av den i Stortinget nylig demonstrerer dette tydelig

Sverre Kvilhaug kom med ett forslag om hvordan det skulle vœre mulig å bedre rettsikkerheten til den private parten i de forskjellige rettsinstanser.

Muligheten for en rettferdig rettergang gjør det nødvendig å lage vanntette skott mellom de psykologene som tar oppdrag fra barnevernet og de som påtar seg å vœre meddommere for domstolene eller fylkesnemndene og der burde karantenetiden vœre minst 10 år i begge retninger.

Psykologene bør da kunne velge om de vil vœre sakkyndige i barnevernet eller vœre sakkyndig medlem av fylkesnemnder og domstoler.

Dette ville vœre en reell mulighet for at sakkyndige psykologer kan begynne å opptre som reelle sakkyndige og begynne å ta innover seg at det er en absolutt sammenheng mellom adskillelse av foreldre og barn og senere fysiske/psykiske lidelser.

I Stortingsmeldingen nr. 39 ( 1995 – 1996 ) sies det følgende: Det er samtidig viktig å erkjenne at åpenhet og stadig fokus på barneverntjenestens arbeide ikke utvikler en kultur som strider imot de alminnelige borgernes verdier og rettsoppfatning.
Verdenserklæringen for menneskerettighetene, artikkel 10 understøtter dette:
“Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak rettferdig og offentlig av en uavhengig og upartisk domstol når hans eller hennes rettigheter skal fastsettes og når en straffeanklage skal avgjøres“.

Dette stemmer ikke mye med hva vi opplever av saksbehandling, spesielt i fylkesnemnda , der mange av fagdommere og og lekdommere jobber i barnevernet og er nære venner og kolleger med de ansatte i barnevernet.
De sakkyndige utredere får sakspapirene tilsendt fra barnevernet i lang tid i forveien og spørsmålet er da viktig hvor mye dette har å si for rapporten de skal skrive om en bestemt familie, særlig tatt med hensyn til at samtalene med partene kan foregå over telefon eller korte samtaler i hjemmet eller på ett offentlig kontor

Funn fra enkeltsøk i lovdata og internetts hjemmesider indikerer at det er tale om tette bånd mellom barnevern, sakkyndige og rettsvesen. Enkelte psykologer innen FOSAP har investerte interesser i barneverntjenesten. En framtredende psykolog på Vestlandet er både styreformann i barneverninstitusjoner og medlem i tiltaksgrupper innen barnevernet. Den samme psykolog har mange sakkyndige oppdrag fra barnevernet og sakkyndig arbeid for rettsvesenet som utreder og fagkyndig meddommer. Av de 21 psykologene som var utredere i de 37 omsorgsovertakelsessakene, var 7 psykologer knyttet til den “indre gruppe på 11” innen FOSAP. De 7 psykologene var sakkyndige i alt 18 saker. Søk på internett viser at enkelte sakkyndige psykologer har hjemmesider. Følgende viser profilen til en av psykologene i den “indre gruppe på 11” innen FOSAP:

" Mangeårig erfaring – fra 1977 – med utredning og arbeid med barn og familier.

• Bred erfaring som sakkyndig for domstolene i barnevern- og barnefordelingsaker. • Mange oppdrag for kommunale barnevernkontorer, som sakkyndig utreder i barnevernsaker. • Omfattende erfaring også som sakkyndig medlem av Fylkesnemnda for sosiale saker (barnevernsaker) i tre fylker, siden 1993.

• Fagkyndig meddommer for tingrett og lagmannsrett i et stort antall saker, i hovedsak barnevernsaker.”(sist registrert 19.april 2006 www.mamut.com/Holtet/)
Les mer

Her er ett neget godt eksempel til hvordan barnevernet arbeider

Det biologiske prinsipp i barnevernet

EN LITEN HÅNDBOK FOR BARNEVERNSOFRE.

Fylkesnemda ble i første rekke opprettet for å sikre foreldre og barn en rettferdig rettergang og er ett statlig organ , som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

*Selv i de enkleste straffesaker er rettsikkergarantien adskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker, der man fullstendig mangler regler for innhenting av informasjon *. Det finnes ingen kvalitetskontroll av forebygging av dårlig saksbehandling.

Asplan Analyse har lagt fram en rapport for Barne- Likestillings- og Inkluderingsdepartementet , som viser betydelige mangler og problemer med norsk barnevern .

I Rapporten om “*Kompetanse og utdanningsbehov”* konkluderer Asplan Analyse med at saksfremstillingene fra Barnevernet og psykologer fremstår som en blanding av faglige vurderinger, personlig verdisyn og dårlig underbygde prognoser , der barnevernet tilpasser jussen etter egne vurderinger og ikke omvendt.

Når det gjelder forvaltningsloven, skal de involverte parter motta ett skriftlig vedtak , slik at alle parter har muligheter til å skaffe opplysninger som kan støtte deres sak.

Ett unntak er hvis dette er praktisk umulig og hvis dette medfører fare for at vedtaket ikke kan gjennomføres.

I tillegg til dette er informasjonsplikten nødvendig , klienten har krav på å få hjelp hvis enkelte trekk i Lov om barnelov kan vœre vanslekig å forstå, og at klienten har krav på å gjøre seg kjent med sakens dokumenter .

Alle saksdokumenter skal vœre utlevert .

Videre skal alle vedtak begrunnes og opplysning om klagefrist, klageadgang og selve fremgamgsmåten i å fremsette en klage skal vœre tydelig.

Forvaltningen er pliktig til å opplyse dette , ikke bare til partene men også til personer med rettslig klageinterresse.

Et annet viktig spørsmål er om de sakkyndige er utnevnt av barnevernet .Det er en kjent sak at barneverntjenesten velger sakkyndige med tilnœrmet lik oppfatning som dem selv og som også er økonomisk avhengig av barnevernet .

Barnevernet bør alltid rådføre seg med begge parter og oppnevne sakkyndige begge parter har tiltro til .

Et annet viktig spørsmål er om utrederne selv er ansatt i barnevernet , her vil det bli ett habilitetsproblem hvis koblingen mellom barneverntjenesten og utrederne er for tett .

Her bør det bli en praksis lik lov om psykiatrisk helsevern, nemlig den at den som legger inn en pasient ved avdelingen , ikke bør vœre ansatt ved det samme sykehuset..

Per- Arne Rød ved Barnevernets kompetansessenter informerer om at hvis klientene er misfornøyde med rapporten fra de sakkyndige , er de i sin fulle rett til å kreve nye sakkyndige.

Når det gjelder de sakkyndige , skal utredningen kunne taes høyde for svakheter i teori og praksis.

Hvis ikke dette kan redegjøres for, er rapporten verdiløs.

Altfor ofte skjer metode-opplysningen slik at psykologene eller psykiaterne er forutinnattte før de starter utredningen.

De kan f.eks hatt flere samtaler med barnevernskuratorer , som er lagt til grunn for den rapporten de skriver .

I tillegg til dette har de også lest rapportene fra mødrehjemmet , slik at de skriver sin egen rapport ut fra dette , så skriver mødrehjemmet en ny rapport etter at de har lest psykolograpporten og etterat barnevernet har bestemt seg for å reise sak om omsorgsovertakelse.

Dermed er ringen sluttet for barnet og sine foreldre.

Kari Killen, som er barnevernets egen guru , mener at man kan inndele omsorgssvikt i 4 deler – 1. Fysiske overgrep- 2. Vanskjøtsel-3. Psykiske overgrep og 4. Seksuelle overgrep .

Barnevernsrapportene henviser stort sett til fare for omsorgssvikt uten nœrmere spesifisering , henvist til $ 4- 12 a.

Barnevernet er “generelt bekymret” for barn som vokser opp hos foreldre med psykiske lidelser .

*Faktum er at idag lider ca. 800000 nordmennn av en eller annen form for psykisk lidelse , spesielt har de en forkjœrlighet for “borderline- personlighetsforstyrrelse *”.

Det er blitt funnet opp ulike tester som skal finne ut svakheter og ulike nivå for mental sunnhet , disse testene er konstruert slik at det finnes ingen fasit med rette eller gale svar .

En av dem er Rorschach- testen, som består av en rekke meningsløse blekk- klatt- bilder , som egentlig ikke forestiller noe som helst , men som skal indikere personlige ressurser og svakheter , grader av angst , forvirring , agresjon og tankeforstyrrelser. En annen test er TAT , den er meget strukturert og forestiller folk i forskjellige situasjoner , spesielt assosiert til konfliktsituasjoner .

Kari Killen har skrevet en del lœrebøker, som blir brukt ved sosionom- og barnepedagogutdannelsen , bl.a "Omsorgssvikt og barnemishandling – en kasusundersøkelse og etetrundersøkelse av barn fra 1988 for å utvikle en metode- bestemmelse og forutsi omsorgssvikt hos foreldre.

17 foreldrepar blé interjuvet med 6 års mellomrom, ett av foreldreparene var handicappet . Denne metodebestemmelsen skulle beskrive foreldrenes bakgrunn, personlighet og deres forhold til barna .

Kari Killen var av den oppfatning at foreldreevnen til disse foreldrene kunne måles utfra hvordan de selv var blitt behandlet i barndommen og alt dette skulle vurderes utfra parametre som umodenhet , psykisk utviklingshemming , alkohol- og stoffmisbruk .

Foreldre som hadde gått på spesialskole eller i hjelpeklasse tilhørte etter dette utvalget samme gruppe som de som selv hadde vœrt barnevernsbarn.

Tidligere var rullestolbrukere spesielt utsatte for å miste barna sine p.g.a høye belastningsfaktorer som boligproblemer , sosiale nettverk og en belastende arbeidssituasjon , så fremfor å kritisere tidligere barnevern så blir disse mennesker straffet ved å bli fratatt sine egne barn , slik at omsorgsovertakelser får karakter av sosial fordømmelse .

Idag blir en stor del av barn av enslige forelder eller foreldre med anstrengt økonomi fratatt sine barn .

Etter den nye barnetjenestelovenskulle det vœre den absolutte forutsetning for at alle mulige hjelpetiltak skulle settes inn inkludert økonomiske tiltak før omsorgsovertakelse skulle finne sted.

Barnevernet unngår å sette igang slike tiltak , de definerer istedet hjelpetiltak utfra hva som er "barnets beste ", hvor overvåking og omsorgsovertakelse er definert som hjelpetiltak .

Andre hjelpetiltak som de anser nødvendige for å fjerne foreldre og barn fra hverandre er å ƒå barnet i barnehage, skaffe tilveie helgeforeldre og hvis barnet da viser det minste tegn på “feilutvikling” skyldes dette selvfølgelig foreldrene .

Det er nesten unødvendig å si at både barnehage og helgeforeldre er pålagt rapporteringsplikt til barnevernet .

*Konklusjon : alle hjelpetiltak er kun laget for å komme fram til den konklusjon at omsorgsoveratkelse er det eneste rette *.

I den siste tiden er det blitt observert at barnevernet henter nyfødte barn fra landets fødeavdelinger , det siste tilfelle bare en time etter fødselen. Det er dokumenteret at folk i adopsjonskø får tilbud om fosterbarn istedet .

Da tjener de penger istedetfor å betale for dem , og det er heller ikke lang ventetid på fosterbarn .

Grunnen til at disse barna blir hentet rett fra fødestuen i Norge , er at de er bestilt på forhånd .

Forskerne har advart mot skadevirkninger på barn som blir fjernet fra sine foreldre for kortere eller lengre tid.

Fysiske og psykiske lidelser kan slå ut mange år etterpå .

Spebarn som blir skilt fra sine mødre , utvikler påfallende ofte astma og andre allergier som følge av svekket immunforsvar som igjen grunnes på mangel på morsmelk eller v psykisk stress .

Barnevernet overser alvorlige sykdomssyndrom som ADHD, MBD , Tourettes syndrom, matvare-intoleranse , tvangslidelser, fibromyalgi og autisme, de ser kun omsorgssvikt

VERN OM KJERNEFAMILIEN .

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle.

Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, far og barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen og bevaringen av «Det norske hus» – samfunnets grunncelle.

Kjernefamilien er selve mursteinen – og å knuse den – slik det politiske etablissementet gjør idag, er ikke å bygge «Det norske hus», men å bygge fremtidens utopiske sandslott.

Norge er idag i full oppløsning, kulturelt, familiært, åndelig og moralsk, fordi vår korporative, globalistiske og dikterende statsstyrelse bl.a. bruker barnevernet som et av sine politiske verktøy i denne nedbrytingen

Vi viser til hva Arbeiderpartiets nestleder og varaordfører i 1923, professor og historiker Edvard Bull:, nedfelte i skrift i boks form.

Han skriver følgende i sin bok i 1923:

«*Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen, ekteskapet og fødsels-registreringen*.

Vi skal sloss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom, som med andre fordummende sekter.

Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk, fordi vi mener at religionen i og for seg er en privatsak. Barna skal gjøres til sosialister, og det er lærerne som skal gjøre dem til det.

Skal vi skape den sosialistiske skole, må vi ha makten i skolestyrene og i kommunestyrene, og bruke vår makt hensynsløst.

Vi vil bort fra alt det barbariske og fra den usunne lære og moral, som barna lærer gjennom religions-undervisningen. Skolepolitikk er klassepolitikk»

Etter å ha lest ovenfor hva Professor Bull skrev i sin bok i 1923, får en bekreftelse på AP sin fundamenterte og aktive ødeleggende fremferd av det grunnleggende norske samfunn – kjernefamilien.

OPPBYGING AV KJERNEFAMILIEN.,

Dagens barnevern er de norske globalist politikernes verktøy i degenereringsprosessen av det gjennom generasjoner nedarvede tradisjonelle norske samfunn, vår kultur, våre tradisjoner, vår frihet og selvstendighet.

Norgespartiets målsetting er å bøte på denne systematiske og ondskapsfulle nedrivingsprosessen, gjennom konsekvent å reorganisere, bygge opp, styrke og verne om kjernefamilien, som har vært og må forbli selve grunnlaget og fundamentet for det sunne norske samfunn slik vi kjenner det gjennom generasjon på generasjon.

LØSNINGER FOR Å NÅ MÅLET.

Vi vil istedet for dagens opprivende og destruktive barnevern, ta i bruk en form for «guvernante» eller «Nanny» til hjelp direkte i hjemmet, med råd og veiledning for familier som har problemer med økonomi, oppdragelse eller sliter med sykdom.

Splittelse av kjernefamilien må ikke finne sted.

ØKONOMI: Her vil Norgespartiet innføre motsatt tenkning. Det statlige politiske barnevern stjeler i dag systematisk kjernefamiliens barn og gir de til fosterforeldre, som får uhorvelig godt betalt-, 30 til 70 tusen pr. mnd pr. barn. På folkemunne benevnes og omtales dette konsekvent som statlig barnehandel. Norgespartiet vil definitivt og konsekvent ha en slutt på denne statlige barnehandelen, og omdisponere disse pengene til direkte å hjelpe og styrke kjernefamilien.

Norgespartiet vil konsekvent og fullstendig avvikle barnevernet.

Norgespartiet vil opprette og øyeblikkelig iverksette VERN AV KJERNEFAMILIEN.

Alle barn som i dag er under såkalt omsorg av fosterforeldre, barnehjem eller institusjon, skal ved lov tilbakeføres sine respektive biologiske foreldre så langt dette er mulig. I noen tilfeller kan familier være så ille ute at barn ikke kan være hos sine foreldre men da SKAL den nærmeste familie brukes som hjelp og støtte og eventuelt et sted hvor barnet kan bo for kortere eller lengre tid.

Kriteriene som i dag brukes skal radikalt forandres før et eventuelt Vern av Kjernefamilien skal ha grunnlag for å gripe inn i en familie. Det at et barn ikke er konformt i forhold til de rammer skolesystemet setter skal fjernes. Man skal vurdere hvert barn på barnets premisser og barnets familie på familiens premisser. Ikke innenfor et rammeverk fastlagt av staten.

En del barn er understimulert i skoleverket noe som i mange tilfeller ender opp med både bråk og uteblivelse fra skolen. Dette har utspring i skolens oppbygging og ikke i selve familien. Familien skal behandles deretter og man må få en skole som kan tilpasse seg etter elever, ikke elever som skal tilpasse seg skolen, noe som oftere og oftere gjøres med «medisinering» bl.a. i form av Ritalin som IKKE er medisin, men et direkte dop.

Et vern rundt kjernefamilien skal ha meget gode grunner før man kan iverksette tiltak i en familie. En av grunnene skal ikke være at et barn er mistilpasset i et samfunn hvor man skal støpe alle i samme form.

Et vern rundt kjernefamilien skal også bygges inn i landets økonomi og skattepolitikk.

Den Marxist Kommunistiske statsstyrelsens “Barnevern” må og skal nedlegges.

Vern om Kjernefamilien – samfunnets Grunncelle opprettes.

Et bedre Barnevern enn – Vern om Kjernefamilien – er ikke mulig å få til.

.