Viser arkivet for februar, 2014

ILLUSJONEN OM BARNETS BESTE UNDER BARNEVERNETS OMSORG.

Kristiansand: Sjuåringen skal i følge tiltalebeslutningen ha blitt utsatt for ulike former for mishandling og vanskjøtsel fra han var to og et halvt år i juni 1999 til han var seks og et halvt år i 2003.

De to som er tiltalt er et par i begynnelsen av 50-årene bosatt på Hånes. De er av utenlandsk opprinnelse.
Fosterforeldrene hadde den lille gutten hos seg inntil barnevernstjenesten i Kristiansand grep inn og plasserte ham i et tryggere hjem.

Fra 1999-2003 ble han mishandlet og vanskjøttet ved at han ikke fikk mat, ble stengt inne, slått, skadet, truet, skremt, kjeftet på og skreket til.

Han skal ha blitt slått flere ganger forskjellige steder på kroppen. Hånden hans har blitt skoldet i varmt vann.

I august 2002, skar fostermora ham i den høyre underarmen slik at åtte strekksener ble avkuttet i et tre centimeter langt sår. Det førte til at han måtte opereres. En av fingrene måtte trenes opp fordi den ikke hadde full funksjon.

Da var gutten fem og et halvt år. Først et års tid senere ble han tatt ut av fosterhjemmet etter å ha blitt mishandlet enda mer.

Fostermoren skal ifølge tiltalen ha skåret opp underarmen på den da fem år gamle gutten, slik at åtte strekksener ble kuttet av.

Ekteparet i 50-årene var engasjert av barneverntjenesten i Kristiansand kommune. De fungerte først som besøkshjem for gutten, men overtok som permanent fosterhjem da gutten var to og et halvt år gammel. 7-åringens biologiske mor fraskrev seg alt ansvar for sønnen og unnlot å hente ham til avtalt tid i besøkshjemmet.Ifølge barnevernssjef Svein Ove Ueland i Kristiansand ble gutten behandlet for skadene i armen på Rikshospitalet. De åtte senene ble sydd sammen, og gutten måtte gå med gipset underarm i fire uker etter operasjonen.

Det var barnevernet som anmeldte saken til politiet. Det skjedde samtidig med at de tok gutten ut av fosterhjemmet i mai 2003. 7-åringen har fortalt om vold og mishandling i flere dommeravhør. Den tiltalte mannen beskylder personalet i guttens barnehage for å ha rettet anklager mot fosterforeldrene.
Barnevernet har ansvaret for tilsynet av ca .12000 fosterbarn i Norge. Ingen kommer på uanmeldte besøk til fosterfamilier i Norge. Oppfølgingen gjøres av en tilsynsfører, men systemet har klare svakheter.

¿ *Hvert femte fosterbarn har ingen tilsynsfører, eller liten eller ingen kontakt med vedkommende/.

¿ Tilsynsfører skal møte familien minst fire ganger i året. Her syndes det stort

Bistandsadvokat spår milliardutgifter for norske kommuner de neste årene. Norske kommuner vil de neste årene måtte utbetale milliarderstatninger til barn som er blitt utsatt for omsorgssvikt og overgrep barnevernet har visst om – uten å gripe inn

Leonar Torbergsen (59) ble plassert på Stavne Observasjonsskole i Trondheim av daværende Mo kommune. Nå søker han om oppreisning på grunn av omsorgssvikt, og opplever ventetida som et nytt overgrep

En meget kjent sak er Adele Johansen som i 1989 henvendte seg til Sentrum Sosialkontor/ barnevern i Bergen med ønske om å få hjelp til å komme vekk fra en voldelig samboer. Hun trengte en leilighet for seg og sin 12 årige sønn.

Dette fikk hun ikke hjelp til, men etter noen omganger med nevnte kontor, fikk hun istedet beskjed om å avlevere sønnen til barnevernet, og Adele skjønner nå hvor lite hjelp denne instansen er i stand til å gjøre.

Denne gutten blir så sperret inne på psykiatrisk avdeling slik at han ikke skal rømme til sin mor.

Etter denne episoden blir han sendt til Bønesskogen barnehjem hvor han etter en stund flykter til sin mor. De går da i dekning en stund for at barnevernet ikke på nytt skal få tak i gutten.

I mellomtiden fikk Adele en datter – Signe Malene – og trodde seg trygg fra Bergen barnevern, ettersom dette barnet ble født i Oslo.

Røa barnevernskontor tvangsfjerner imidlertid datteren bare noen få dager etter fødselen.

Gjennom adskillige rettsrunder blir Signe Malene bortadoptert, til tross for at hele 10 sakkyndige vitner – på vegne av moren – kunne påvise at det hele var løgnaktige påstander fra barnevernets side.

Menneskerettighetsdomstolen (EMD) har slått fast at Norge brøt menneskerettighetene i 1989 da Adele Johansen mistet sitt foreldreansvar og samværsretten for sitt nyfødte barn.

Menneskerettighets- domstolen i Strasbourg (EMD) fastslo at Adele Johansen (40) aldri skulle vært fratatt barnet sitt.

Tapte i Oslo. Oslo byrett lot likevel fosterforeldrene få adoptere jenta: – Tidligere urett kan ikke bøtes ved eventuelt å begå en ny urett mot datteren i idag

En far sitter igjen med 3 mindre barn etter at hans kone dør. Han er i en meget vanskelig situasjon og har problemer med det praktiske stellet og ber om hjelp til en hjemmehjelp.

Barnevernet velger istedet å påføre mannen ytterligere sorg og smerte ved også å frata ham sine barn. Nå har han mistet både sin livsledsager og sine barn. I stedet for å hjelpe denne ulykkelige mannen velger heller barnevernet å gi store ytelser til fosterfamilien som har fått overta barna.

Kan man kalle dette “barnevern”? Er dette å verne om barnets beste? Tre barn som nylig har mistet sin mor og dernest blir tvangsflyttet fra sin far, og med dette også mister alle røtter og tilhørighet. Hvor mye sorg og fremtidig rotløshet har da ikke dette horrible barnevernet påført disse barna

Nok en barnefamilie har måttet ”flykte” fra Norge på grunn av forfølgelse og beskyldninger om omsorgssvikt. Like etter fikk barnevernet på Færøyene brev fra «kolleger» i Norge. Barnefaren skrev også til sfm.no og fortalte at hans familie ikke fikk være i fred for nettopp barnevernet. De vurderte derfor å forlate Norge, dvs om ikke barnevernet stoppet å forfølge dem og plage dem. Det gjorde etaten åpenbart ikke. Familien pakket derfor sammen alt de eide, tok med seg barna og flyttet til det selvstyrte øyriket Færøyene som ligger under Danmark.

Akkurat den manøveren likte ikke norsk barnevern. Og for å få utløp for ren etats-frustrasjon, gikk de i gang med å sammensette et brev som var spekket med løgn om barnefamilien. Brevet ble så sendt over landegrensen til barnevernet på Færøyene. Myndighetene i Torshavn som mottok brevet, ble samtidig advart mot familien, og de ble bedt om å holde hele familien under oppsyn

Det er få som vet at Norges praksis innen barnevern har blitt kritisert av FNs Komité for barns rettigheter, som er et organ underlagt FNs Høykommissær for menneskerettigheter (UNHCHR). Fordi FNs kritikk har blitt nesten fullstendig forbigått av media i landet, har myndighetene uforstyrret kunnet vedta endringer i loven om barnevernstjenester som er i strid med konkrete anbefalinger som er kommet fra FN. Den endrede loven trådte i kraft fra 1. januar 2007

BREV TIL BARNEVERNTJENESTEN I BODØ.

For en tid tilbake mottok jeg en video fra en fortvilt far som kjemper for sin sønn .
Denne vidoen ble fjernet av Youtube på henstilling av de ansatte i Bodø barneverntjeneste av frykt for at sannheten om deres framferd kommer ut .
En kortversjon av denne vidoen er lagt ut

§ 4-6. Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner.
Dersom et barn er uten omsorg fordi foreldrene er syke eller barnet er uten omsorg av andre grunner, skal barneverntjenesten sette i verk de hjelpetiltak som umiddelbart er nødvendige. Slike tiltak kan ikke opprettholdes mot foreldrenes vilje.
Er det fare for at et barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet, kan barnevernadministrasjonens leder eller påtalemyndigheten uten samtykke fra foreldrene umiddelbart treffe midlertidig vedtak om å plassere barnet utenfor hjemmet

Pr. idag blir ca 50 % av alle omsorgsovertakelser gjort som akkuttvedtak .
På denne måten har ikke biologiske foreldre muligheter for å vinne barna tilbake før saken kommer i tingretten, for fylkesnemda gir stort sett kommunen medhold i mere enn 95 % av sakene .

Retten til å bli hørt innebærer at det ikke skal treffes avgjørelse i saken uten at partene har fått rimelig anledning til å legge frem bevismateriale og argumentasjon omkring faktum og jus. Det skal normalt holdes muntlige forhandlinger i hvert fall på ett trinn, med mindre helt særegne forhold kan rettferdiggjøre at tvisten avgjøres utelukkende på grunnlag av skriftlig behandling. Barnekonvensjonen artikkel 11 (2) gir også barn rett til å bli hørt i saker som angår dem, direkte eller gjennom foreskrevet representant, sml også artikkel 9 (2) som gir samtlige berørte parter anledning til å delta i forhandlingene og gjøre sine synspunkter kjent

Her blir det framholdt at barnets far er enten psykotisk eller narkoman uten at det foreligger noen form for dokumentasjon på dette.
Dersom dette ikke er redegjort for, er rapporten bortimot verdiløs. Vurderinger og konklusjoner kan da ikke etterprøves eller bli gjenstand for kritisk gjennomgang

Avisa Nordland er tydeligvis kjøpt og betalt av barnevernet , ettersom de nekter å trykke overgrep som er gjort mot barn under barnevernets omsorg

Når det gjelder selvmord blandt barnevernsbarn og deres foreldre , er det ingen som kommer ut med sannheten

Barnevernsansatte i Bodø føler seg uthengt
Barnevenret i Norge er vant med foreldre som tror at barnevernet handler utfra gode intensjoner og finner seg i at deres rettigheter som foreldre og menneskevern blir totalt tilsidesatt.

Menneskerettsjurist Marius Reikerås skriver i sin artikkel,
eg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividet bare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep.
Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp, opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt

Vi lever idag i en angiverstat som ble statrtet av barnevernet i 2011 med påbud at alle skal angi hverandre .
Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no, i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sitt ønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste, angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si

Barnevenret i Norge forsker ikke på hvordan barn som blir utsatt for traumer reagerer.
Den engelske psykoterapeuten Sue Gerhards fant en ny forståelse til hvordan våre følelsesmessige ressurser blir formet i de to første årene av vårt liv .
Den tenkende delen av vår emosjonelle hjerne- Prefrontal Cortex – ligger sentralen som kobler de ulike deler av hjernene , i denne sentralen finner vi en liten lapp bak øynene vednavn Orbifrontal Cortex , som sœrlig styrer den høyre hjernehalvdelen , som er den dominerende i barndommen , den som belønner adferd og utløser gode følelser , som gjør oss istand til å sette pris på berøring, skjønnhet og godmatog som også er kontrollsenteret , som styrer impulser fra andre deler av hjerneneog som avgjør4 hvilken oppførsel som er mest akseptabel .
Hun mener også at stress er hjertet i vår mentale helse , dette fortjener vår dypeste alvor og det er spesielt farlig for små barn og øker kortisolentilgangen,som igjen påvirker utviklingen av barnets hjerne . Stresshormonene sender disse signaler til kroppen.
1. Stopp det dåre holder på med
2. Ikke kast bort tiden med å bekjempe bakterierr .
3.Ikke sløs bort tiden med lœrdom
4. Ikke slapp av
5. Jeg trenger all oppmerksomhet på å løse dette problemet .

Hva skjer i hjernen hvis den stressede situasjon vedvarer – reseptorene som skal håndtere kortisolen klarer ikke å holde unna – aminosyrer som ikke blir tatt opp blir vœrende i nervesystemet / Dette kan ødelegge nerveceller. Hippocampus , den delen av tinninglappen som har med hukommelse og lœring å gjøre , kan bli ute av stand til å fungere .
I barnehjemmene i Romania under Ceausescu-regimet overlevde kun spebarn som lå nœrmets døren fordi de fikk øyenkontakt med pleierne .
Amerikasnske go canadiske forskere studerte MRI-bilder av hjernen til noen av barna , der den orbifrontale cortex skulle vœrt , var det kun ett sort hull

Den norske barneverntjenesten begår stadig en rekke brudd på en rekke menneskerettigheter som er nedfelt i Den europeiske menneskerettkonvensjon EMK , domsavsigelser ved EMD i Strasbourg, FNs konvensjon for barnets rettigheter og FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter .

En type brudd gjelder EMK artikkel 8 og EMDs praksis vedrørende fosterbarn og deres biologiske foreldre .
i flere tilfelle utsetets fosterbarn og deres biologiske foreldre for kontinuerlig overvåking , feilrapportering fra tilsynsfører som barnevernt ekter å skifte ut
I henhold til EMK, artikkel 8 kreves det at barneverntjenesten må bevise med entydig dokumetasjon at en forelder er til skade for barnet , for å foreta så sterke inngrep i retten til privatliv og familieliv.
Barneverntjenesten har den hele og fulle bevisbyrde og må kunne dokumentere at det ikke finnes tvil om at en forelder utgjør en fare for barnet , dersom de er sammen uten tilsyn , jf nødrett, straffelovens § 47
Ingen kan straffes for Handling, som han har foretaget for at redde nogens Person eller Gods fra en paa anden Maade uafvendelig Fare, naar Omstændighederne berettigede ham til at anse denne som særdeles betydelig i Forhold til den Skade, som ved hans Handling kunde forvoldes