Viser arkivet for januar, 2014

OFFENTLIG MAKTMISBRUK SATT I SYSTEM.

Ill. Rune Olsen (1948-2005)

Kritikken mot norsk barnevern er stadig økende lokalt, nasjonalt oginternasjonalt .

De siste årene har vi hørt utallige historier om en etat som erhelt ute av kontroll . En etat som gjennom maktmisbruk og arroganseer i ferd med å ødelegge befolkningens tillitt til det offentligeNorge .

Barn blir ødelagt for livet , familier oppløst og liv går tapt.

\
Det er på høy tid at barnevernet i nåvœrende form avvikles og erstattes med en helt ny modell der barn og familien settes ihøysetet og ikke barnevernet selv .

Dagens barnevern har fått tid til å utvikle seg som en ondartet svulst – når ingen har grepet inn i tide har etaten har etatenfårr utvikle seg til en dysfunksjonell , selvopptatt og destruktivenhet , som ingen kan forsvare eksistensen av .

Det er den senere tiden dokumentert at barnevernet daglig begårklare lovbrudd i egen saksbehandling .

I hele 95 av 100 barnevernssaker viser det seg at de ansattteskunnskapsnivå er sterkt mangelfull på flere områder .

Ansatte innen barnevernet burde i det minste kunne eget lovvvek,barneloven .

Dessuten fordres minimumskunnskap om forvaltningsloven og gangen i en forvaltningssak .

Videre burde de ha grunnleggende kunnskap om meningen med ogbetydningen av Fns barnekonvensjon og EMK.

Denne kunnskapen viser det seg gang på gang er fravœrende .

-Eller er det slik at ansatte i barnevernet velger å ta seg til rettebevisst uten hensyn til gjeldende lov/rett for å verne om egen eksistens* .

Fns barnekomite har gang på gang kritisert Norge for det høyeantall omsorgsovertakelser . Norge kritiseres også for dårligi nnkorporering og forståelse for barnets beste etter barnekonvensjonens artikkel 3 .

Barns rett til å bli hørt er på ingen måte iverksatt i tråd medbarnekonvensjonen .

Lokalt er det kommunestyrene som er øverst ansvarlige organ forbarnevernet . Det er oppriktig leit å observere at disse ikke synes å bry seg om alle lovbruddene som denne etaten til stadighet begår.

Og til tross for knallhard mediekritikk om offentlige overgrep og pengesløseri og overgrep , så sprøytes det forsatt milliarder inni ett system som mange er avhengig av for å kunne overleve .

I enklete tilfeller handler dette om rent salg av barn for at andre munner skal mettes .

Ansvarlige myndigheter må nå våkne og sette en varig stopp for ett offentlig maktmisbruk satt i system .

Selvsagt finnes det mange eksempler på at barnevernet har lyktes –at de faktisk har bidratt positivt , men dessverre så lyver ikkeoffentlig statistikk , som viser at over 75 % av barna som får“hjelp” fra barnevernet ender opp som sosialklienter ,narkomane, vinningsforbrytere og /eller voldtektsforbrytere .

Hvem er det som tjener på at dette får fortsette ?

Jeg kan ikke se andre som kommer positivt ut enn barnevernet selv ogderes innleide sakkyndige , som lever i en tilsynelatende symbiose .

Ett tett forhold til gjensidig gagn

Der pengene i kisten klinger, straks sakkyndige til barnevernet springer.
PØS, ØRJE.

13 desember hadde vi en demostrasjon i Oslo med krav om GRANSKING AV BARNEVERNET og leverte samtidig 4500 underskrifter til en representant for Barne og Familieminister Solveig Horne .17 KRAV TIL FORBEDRING AV SAKSBEHANDLINGEN I BARNEVERNET .

1 . Vi krever en gransking av barnevernet – utført av en tredje part .
2. Vi krever en gransking av utdanningssystemet og opplœringsrutinen til de ansatte og en kartlegging av det faglige kompetansenivået hos barnevernet .
3. Vi krever nedleggelse av fylkesnemdene.
4 .Vi krever ett fungerende kontrollorgan for barnevernet .
5. Vi krever ett eksternt klageorgan for barnevernssaker . Dette organet skal ha makt og myndighet til å håndtere det norske lovverket der loven blir brutt med folket som lidende part i en tvistesak med offentlie enheter eller enkeltpersoner ansatt i offentlig sektor.
6. Vi krever bedre ordninger for enkeltpersoner som har opplevd feilbehandling hos offentlig sektor , dette inkluderer all offentlig virke og inkluderer politiet samt alle ledd i rettssystemet .
7 . Vi krever at det øremerkes midler til å heve kunnskapsnivået og kompetansenivået til barnevernet , detet som mål for å forbedre tjenesten hos barnevernet og involverte instanser i barnevernssaker . Midlene må ogßå gies for bedre kunnskap angående norsk lovverk og for å forbedre opplœringsrutinene i barnevernet .
8 . Vi krever håndhevelse av tjenestemannsloven der den har blitt brutt av enkeltpersoner i offentlig sektor
9. Vi krever at lovbrudd skal gi grunnlag for oppsigelse i offentlig sektor . Folket kan ikke akseptere brudd på lovverket av de som er satt til å tjene eller representere dem .
10 . Vi krever opprettelse av en rettssinstand underlagt folkevalgte lokale, ombudsmenn med kort behandlingstid . Ombudsmannen skla stille på folkets side i tvistesaker med offentligheten
En ombudsmann skal kun representere folket i tvistesaker med offentlig sektor .
En ombudsmann skal aldri representere enkeltpersoner i offentligheten eller noen deler av offentlig sektor .
Fagforeninger og kommunale advokater kan representere enkeltpersoner og offentlig sektor .
11. Vi krever at alle rettslige prossesser som representer partsaker skal dokumenteres med lyd og bilde
12. Vi krever at barns etnisitet, religiøsitet og kulti\ur i opprinnelig familie skal og må legges til grunn ved enhver omplassering utenfor biologisk familie
13. Vi krever at det biologiske prinsipp skal vœre utgangspunkt for barnevernets arbeid , dette med grunnlag i at barn og ungdom har behov for identitetsdannelse i forhold til biologisk og kulturelt opphav .
14. Vi krever at det blir brukt hjelpetiltak i hjemmet eventuelt avlastning i alle saker der det ikke er reell omsorgssvikt.
15 .Vi krever at fosterhjem bestående av egnet biologiske familiemedlemmer skal prioriteres foran fremmede familier . Fremmede fosterfamilier skal vœre den siste utvei og kun for ungdom som bor i destruktive forhold og som ikke har egnede familiemedlemmer som kan ta over den daglige omsorg
16. Vi krever at fosterhjem bestående av like-kjønnede par og fosterhjem med tilhørende trossamfunn ikke ska kunne benyttes mot den biologiske familiens vilje .
17. Vi krever at den teoretiske kompetansen årlig skal fag *- kvalitetssikres i alle institusjoner og fosterhjem, slik at barns utdanningskompetanse ikke svekkes grunnet omsorgssvikt i privat eller offentlig sektor