BREV TIL STINE SOFIES STIFTELSE VEDR. FORHØR AV BARN .

Jeg hørte ett interju med lederen for «Stine Sofies stiftelse»tidligere idag , der kritikken ble reist fordi avhør av barn ikke er effektive nok og at det går for lang tid før sakene kommer iretten.

Interjueren kom som vanlig ikke med noen form for motforestillinger ,noe media sjelden gjør , men jeg trodde ingenting ville fortsette å sjokkere meg , for det hender faktisk at media slipper fram noen historier om barn som i år og dager er blitt utsatt for seksuelle ogandre overgrep under barnevernets OMSORG

Grunnlovens § 102 sier følgende: « Hus- inkvitioner må ikkefinne sted , uten i kriminelle tilfelle» .

Politiet stiller seg som regel meget velvillig til å bistå barnevernet og bryter Grunnlovens § 102 hver eneste gang de bryter seg inn i et privat hjem .

Her kan vi også vise til den europeiske menneskerettighetskonvensjonen,artikkel 8, som omhandler retten tilrespekt for familielivet .

Art8. Retten til respekt for privatliv ogfamilieliv

1.Enhver har rett til respekt for sit tprivatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.
2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisksamfunn av hensyn til den nasjonalesikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse elle rmoral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter

Biologiske foreldre blir idag utsatt for en ondsinnet trakkassering og blir behandlet som kriminelle , av ett barnevern som burde vœre en hjelpeorganisasjon.

Hven tar ansvaret for alle barn som tar sine egne liv i kampen mot barnevernet ?

I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Ikke en ansvalig er fengslet eller straffet for dette

Når skal disse dødsfall etterforskes? Når skal de ansvarlige straffes og fengsles?

Barnevernet skulle liksom være der varnskeligstilte barn får hjelp og så leser vi nesten ukentlig om barn som enten tar liv eller dør på annet vis i barnevernts omsorg .

Hvem er det som er den øverste ansvarlige Martha thorkildsen

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør depraktiske oppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm iomsorgsarbeidet er NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon,barnehage, skole og selvfølgelig det allestedsnærværendebarnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norskestatsbudsjettet (1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernetalene, 12 milliarder kroner

Menneskerettsjurist Marius Reikeraas sier følgenede om menneskerettighetr i Norge for biologiske foreldre og deres barn :

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavtkunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge. Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen ti lenkeltindividetbare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentlige overgrep .
Det som beskrives, er arroganse ogufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter ogprøver å forstå deres smerte.

Den om trenger støtte og håp, opplever isteden å bl ikrenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk. Det sitter tusenvis avmennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig overkjørt.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommerethvert menneske og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.
Menneskerettigheter er derfor først og fremst offentlige myndigheters ansvar, og de må ha kunnskap ommenneskerettighetsloven og hva som er forbudt å gjøre motindivider. Ikke minst gjelder det i saker om omsorgsovettakelse

Samfunnsmagasinet skriver følgende i sin rtikkel : LOV OMBARNEVERN ER IKKE DET SAMME SOM LOV OM STRAFFEPROSSESS;

Sitat :Norge er særdeles flink til å påpeke brudd på elementære menneskerettigheter, makt- og myndighetsmisbruk i flere land verden rundt, samtidig som det ofte legges fullstendig lokk over hva norske myndigheter selv foretar seg av liknende lovbrudd.

Det er åpenbart mange i barnvernet som fortsatt lever i den tro at deres myndighet til å foreta undersøkelser i private hjem og personundersøkelser, er identisk med den myndighet som innehas a vpoliti, påtalemyndighet ogdomstoler. Der tar barnevernet fullstendig feil og vi skal både bevise og forklare hvorfor.

Sfm.no hartidligere hevdet at barnevernet mange ganger har gått ulovlig tilverks i tjenesteøyemed, ved å utføre rene politioppgaver som de overhodet ikke er bemyndiget til

Det biologiske prinsipp er under sterk motstand fra psykologer som mener seg å ha kunnskap om barn .

Respekten for de biologiske båndene mellom foreldre og barn er på et bunnivå blant fagfolk, noe en del foreldre som merogmindre frivillig kommer i kontakt med barnevernet har fått smertelig erfare. At lovens ordning angivelig tilsier at man først og fremst prøver ut tiltak hvor opprettholdelse a vfamiliebånd respekteres, og tilbakeføring av omsorgen til biologiskkjernefamilie systematisk fremheves, er et grovt hån mot store mengder av foreldre og barn som har fått sine liv ødelagt avfagfolk med et skrudd syn på betydningen av familiebånd. De nevnte fagfolkenes utsagn blir desto mer groteske i dette perspektiv. Den som ser ut til å gå lengst i sin forakt, er førsteamanuensis Reidun Follesø som uttaler seg slik om det biologiske prinsipp: ”Rensk det vekk

Vist 399 ganger. Følges av 3 personer.

Kommentarer

Tragisk for barn å vokse opp uten kontakt med foreldre og biologisk familie. Det må være mulig å endre barnevernloven slik at barnas rettigheter til å ha kontakt med sine egne/biologiske foreldre blir ivaretatt. Merkelig at ikke barneombudet griper inn. Og FN, Unisef, Amnesty international. Stakkars barn!!! Hvor traumatisk det må være å plutselig miste foreldrene!!! Det er retningslinjer for barn som plutselig mister mor eller far i ulykke. men ingen rettningslinjer i det hele tatt for barn som plutselig blir bortført av barnevernet og plasser i totalt ukjente omgivelser. Jeg har blitt kjent med tre voksne jenter som alle ble plassert enten hos fosterforeldre eller barnehjem som barn, og de hater barnevernet. og mener de kunne hatt det like godt med egne foreldre. Hvorfor er det ingen som lytter til barna og deres erfaringer/historier?

Hadde jeg bare visst det . Jeg skrev utallige brev til det forrige barneombudet vedr. barn i institusjoner, det det ble tatt ett opptak av en 13 årig gutt som ble lenket fast til veggen og slått. Hva gjorde barneombudet, han truet meg med politianmeldelse, jeg har sendt dette til alle representantene på stortinget . Ingen tilbakemeldinger, men nå skal de sørge for at det blir flere barnehus, flere som skal forhøre de stakkars barna som blir presset til å si ting som ikke stemmer . Jeg evt om en 3 årig gutt som ble presset til å di at pappa slo han med beltet , dete var det barnehafeansatte som gjorde, drev på i time etter time med det stakkars barnet som ble fjernet fra sin mor samme dagen . Det er ganske fortvilt at de oifrer barna på denne måten for å knuse familien som statuFramtiden for barn og kvinner i et gjennomført kommunistisk Norge

Pgogrammet, som danner grunnlag for alle kommunistiske, sosialistiske og det sosialdemokratiske partiet og LO i Norge heter » Manifestet » av Marx og Engels. Der finnes det oppskrift for statsmakten under proletariatets diktatur.

Ekteskapet vil bli avskaffet fordi kjærlighet innen familie er motbydelig (sic!) og sammenlignes med offentlig prostitusjon. Kvinnene vil bli plassert i » et kvinnefelleskap «, hvor barna og deres oppdragelse og velferd tilhører kollektivet. Avskaffelsen av ekteskapet er dagens politikk for Arbeiderpartiet. Alle andre former for samliv enn inngått ekteskap blir oppmuntret og beskyttet med lover. Gjenværende kjærnefamilier blir splittet ved at barna blir plassert til fremmede fosterfamilier.

Arbeiderpartiet bruker kapitalistiske metoder for å ta knekken på familien. 75% av barnevernet er satt bort til private aktører i 2013, som forrige år hadde 220 millioner kroner i overskudd, ren fortjeneste. En «mor» eller «far» i fosterfamilien får utbetalt opp til 500.000 kroner per fosterbarn per år og beholder barnets barnetrygd og bidrag.

Det er på tide at det norske folk våkner før det er for sent. Problemet er at tendensene er globale. Målet for verdens elite er å innføre grenseløs verdenskommunisme ved hjelp av EU, FN og andre politiske og økonomiske verdensomfattende sammenslutninger
.

Her kom svaret fra stiftelsen :
Hei May-Harriet

Takk for din e-post angående biologiske foreldre og deres barns rettigheter. I mailen din retter du kritikk mot barnevernet for deres angrep på biologiske foreldre med beskyldninger om seksuelle overgrep og andre overgrep. Samtidig viser du til Christoffer Kihle Gjerstad og Alvdal-saken hvor barna ble utsatt for henholdsvis vold og seksuelle overgrep. Vi antar derfor at du ser at barnevernet i noen saker har grunn til å ”angripe” foreldre med beskyldninger om vold. Barnevernet skal ivareta barnets beste, dette være seg om det beste er å være hos biologiske foreldre eller ikke. I de tilfeller hvor barnevernet har kunnskap om at barn utsettes for vold eller overgrep, har barnevernet plikt til å stanse volden, enten ved at de selv iverksetter tiltak eller anmelder det til politiet.

Stiftelsen er glad det finns både barnevern og politi, for å hjelpe de barna som ikke har det bra hos biologiske foreldre. Du viser til EMK art 8 og Grunnloven som argument for at barnevernet og politiet ikke kan gripe inn overfor disse familiene. Barnet har både etter EMK og etter Barnekonvensjonen rett til å beskyttes mot vold, overgrep og utnyttelse. I de tilfeller dette skjer, har staten ansvar for å beskytte barna.

Ja, Stiftelsen kjenner til saker hvor barnevernet har handlet galt, og hvor det kan rettes kritikk mot barnevernet. Stiftelsen kjenner også til tilfeller hvor det er motsatt, hvor barnevernet ikke har grepet inn tidsnok. Stiftelsen er enig i at barn har det best hos biologiske foreldre, i de tilfeller barna er trygge og ikke utsettes for vold eller seksuelle overgrep hos disse. I saker hvor barn derimot utsettes for slike handlinger, må barnevern og politi gripe inn og beskytte barna.

Med vennlig hilsen

Mari Jensen

Jurist

Stine Sofies Stiftelse

Telefon: +47 37 29 40 90

E-post: mari@barnerett.com

www.stinesofiesstiftelse.no

Annonse

Nye bilder