SVAR PÅ INNLEGG OM BARNEVERNSLØFTET .

*Svar på innlegg i Smaalenene10.04.13 Det største barnevernsløftet på 20 år.

May Hansen , Svs førstekandidat til Stortinget skriver på Debattsiden i Smaalenene avis 10.04.13

sitat: « Ett samfunns evne til å sikre barn og unge trygge oppvekstvilkår er den sterkeste indikasjonen på ett samfunns velferdsnivå.

Barn som vokser opp i Norge vokser oppi kanskje Verdens tryggeste land.

Hvor trygge er norske barn når deopplever at politiet og barnevernet truer seg inn i hjemmene deres,legger mor og far i golvet som usle forbrytere når de prøver åforsvare sine barm .

Grunnlovens § 102 sier : «*Hus-inkvisisjoner skal ikke finne sted uten i ktiminelle tilfelle*».

Antallet barn som er under forskjellige tiltak i barnevernet er nå ca. 53000 og antallet slektninger som erberørt av barnevernet inkludert foreldre, besteforeldre , onkler,tanter , kusiner og fettere er godt og vel 300000 mennesker .

Er dette framgang i ett land hvor det påståes skal vœre åpent og demokratisk ?

Norge lanserte den 13.02.2011 sitt nye nettsted barnevernet.no,i skikkelig sosialistisk-kommunistisk-fascist ånd utbroderer de sittønske om at flest mulig gjør mest mulig ondt mot sin neste,angiversamfunnet, ta sin neste der det svir mest kan en si.

Der står ingenting om hva falskt angiveri skal straffes med. Så nå blir det vel fritt frem for enhver å anmelde medlemmer av det mosaiske trossamfunn som omskjærer sine guttebarn, fordi de ikkeliker religionen. Hevnen er søt, vil de tenke. Det lille positive erat angiverne visstnok må oppgis til fylkesnemda.
«Du skal ikke bære falskt vitnesbyrd om din neste«,sier G-d’s Lov. Menneskers lover tar ikke slike smålige hensyn,spesielt ikke de sosialistiske.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om det marxistiskesosialistiske system som ble praktisert under Lenin og Stalin og ikommunistiske Sovjet og Øst-Tyskland (DDR), som i det nazistiskenasjonal-sosialistiske Vest-Tyskland. Sosialisme alle vegne om den erinternasjonal, eller bare nasjonal

Det er benyttet spesialbestilte data fra SSB for perioden1990-2002. Prosjektets design er longitudinelt. I alt var 99.000 barnog unge i barneverntiltak i løpet av denne perioden. Analysenbeskriver varighet av og hovedtdyper av barneverntiltak i løpet avdenne perioden. Barneverndata ble bl.a. koblet mot data om uførhetog data om dødsfall og dødsårsaker. Rapporten indikerer atbarnevernbarna og foreldrene deres har betydelige helseproblemer. Ialt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990- 2001

De biologiske foreldrene er bare surrogater som gjør de praktiskeoppgavene for å fø ungene. Statens forlengede arm i omsorgsarbeideter NAV (Arbeids – og velferdsetaten), helsestasjon, barnehage,skole og selvfølgelig det allestedsnærværende barnevern. Disse legger beslag på over en tredjedel av det norske statsbudsjettet(1.064,9 milliarder kroner for 2013); barnevernet alene, 12milliarder kroner

Fra det tidspunkt fylkesnemdene ble oppnevnt , økte omsorgsovertakelsene med 400 % , til tross for at fylkesnemda ikke eren domstol , og kan ikke avsi dom som innebœrer omsorgsovertakelse,i det EMK setter krav på at slike vedtak bare kan fattes avdomstoler, slike vedtak er derfor ikke gyldige

Selvi enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskillig bedre enn i alvorlige barnevernssaker.

Ibarnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting avinformasjon.

Selv i enkleste straffesaker er rettsikkerhetsgarantien atskilligbedreenn i alvorlige barnevernssaker.

Ibarnevernssaker mangler man fullstendig regler for innhenting avinformasjon.

Menneskerettsjurist Marius Reikeraas uttaler følgende:

Jeg har ikke lagt skjul på at jeg synes det er et skremmende lavt kunnskapsnivå om grunnleggende menneskerettigheter i Norge.Konsekvensene av manglende kunnskapsnivå, er at mange føler at livet ødelegges og den byråkratiske holdningen til enkeltindividetbare forsterker følelsen av å bli utsatt for offentligeovergrep.

Det som beskrives, er arroganse og ufølsomhet og lang tid i nedverdigende situasjoner og mangel på folk som lytter og prøver å forstå deres smerte.
De som trenger støtte og håp,opplever isteden å bli krenket og ydmyket. Situasjonen er dramatisk.Det sitter tusenvis av mennesker i dette landet, som opplever smerte og fortvilelse over et system der man føler seg fullstendig «overkjørt»:http://www.riksavisen.no/?p=4446

Og når de så har mistet alt i livet , blir det også forlangt atde skal betale oppfostringskostnader for barn som de har mistetomsorgen for

Og når de så har mistet alt i livet , blir det også forlangt at de skal betale oppfostringskostnader for barn som de har mistetomsorgen for

Kjernefamilien er samfunnets minste byggesten, og benevnes også som samfunnets grunncelle.

Vi kan kun bygge landet vårt ved å verne om kjernefamilien, mor, farog barn, som altså er den absolutt minste enhet i byggingen ogbevaringen av «Detnorske hus»- samfunnets grunncelle

Som en avslutning kan nevnes at vi daglig mottar fortvilte mailer og brev fra foreldre og barn som sitter knust tilbake .

PsykiaterJarl Jølstad skrev en artikkel så tidlig som 2002 i "Suicidologi"nr. 1 om pasienter som led av depresjon og sterke suicidale tendenserat dette bunnet i at barn ble fratatt sine foreldre, selv ombortplasseringen er kortvarig.

Barn som mister sine foreldre, besteforeldre, hele sin familieklan,hjemmet og lekekamerater, alt som gir dem kontinuitet i livet, klarer ikke denne sorgreaksjonen alene uten hjelp av sin egen familie.

Barnevernetog andre tilsatte har laget seg en stor og kollektiv livsløgn som de fastholder at barna har bedre av å bli flyttet “fra ett i deresøyne dårlig hjem” og langtidsplassert i et “velfungerende fosterhjem”.

De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellomforeldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.

Det foreligger ingen forskning på hvordan barn opplever denne adskillelsen.

Denne livsløgnen blir delt av svært mange psykologer og psykiatere ibarnevernområdet, departementet og oppfatningen til NOVA.

Den svenske forskeren Bo Vinnerljung har skrevet en avhandling om sine egne erfaringer på dette området og kom til den konklusjon at barn taklet bedre “ett såkalt dårlig hjemmemiljø” fremfor å bli flyttet til helt fremmede

Vist 171 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

“De fortsetter sin livsløgn ved bevisst å svekke samværet mellomforeldre og barn i den latterlige tro at barn glemmer sine egne foreldre.”

Barn vil aldri glemme sine foreldre, og når de vokser opp vil de jo før eller senere også få vite at de er stjålet fra velfungerende familier, og hva da? Hva skjer når man som tenåring blir oppmerksom på hvem man er, og hvilke forhold får man da til sine adoptivforeldre? Noen opplever det kanskje positivt, mens andre igjen vil oppleve å ha blitt holdt for narr. man vet jo aldri.

Det er jo slik at fosterbarn skal “ha kjenneskap til sine foreldre”…….. jeg lurer på hvordan dette skal ende…og 15-20 år.

Annonse

Nye bilder